Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2023, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp và thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế không được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Như vậy, về cơ bản, trường hợp doanh nghiệp không có thay đổi lớn về mô hình hoạt động kinh doanh thì quý doanh nghiệp thực hiện tính thuế, quyết toán thuế TNDN năm 2023 tương tự như đã thực hiện ở kỳ tính thuế năm 2022.

Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 ngày 13/06/2019, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó. Do ngày 31/3/2024 là ngày chủ nhật nên thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 đối với doanh nghiệp có kỳ tính thuế trùng với năm dương lịch sẽ là thứ Hai, ngày 01/4/2024.

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN hoặc mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC; Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và đính kèm một số phụ lục tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế

Bà Phạm Thị Hồng, Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế cũng lưu ý trong trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Hồ sơ khai thuế bổ sung gồm: Tờ khai bổ sung và Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan. Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Mời quý vị nghe nội dung bà Phạm Thị Hồng, Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế thông tin về các quy định liên quan tới quyết toán thuế tại đây: