Căn cứ khoản 2, Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về những đối tượng được ưu tiên khám chữa bệnh như sau:

- Người bệnh trong tình trạng cấp cứu

- Trẻ em dưới 6 tuổi.

- Phụ nữ có thai.

- Người khuyết tật đặc biệt nặng.

- Người khuyết tật nặng.

- Người từ đủ 75 tuổi trở lên.

- Người có công với cách mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, độ tuổi được ưu tiên khám chữa bệnh với người cao tuổi đã được quy định giảm 5 tuổi (so với Luật cũ trước đây là 80 tuổi).