Quyết định số 22/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (NCHXAPT), cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm có hiệu lực từ ngày 10/10/2023. Đây là lần đầu tiên, Nhà nước có chính sách tín dụng ưu đãi với nhóm đối tượng này.

Ông Vi Mạnh Thùy, Phó Giám đốc Ban Tín dụng Học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cho biết, sau hơn 5 tháng Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg có hiệu lực, đến hết ngày 22/01/2024 kết quả cho vay như sau: Tổng dư nợ đạt 190.145 triệu đồng với 2.406 NCHXAPT được vay vốn. Trong đó: Dư nợ nguồn vốn Trung ương đạt 172.197 triệu đồng, dư nợ nguồn vốn địa phương đạt 18.248 triệu đồng. Đến nay có 16 tỉnh, thành phố đã chuyển vốn ủy thác địa phương sang NHCSXH để cho vay NCHXAPT, dư nợ cho vay bằng vốn ngân sách địa phương chiếm 9,5%, nguồn vốn địa phương cùng với nguồn vốn trung ương đã góp phần đáp ứng nhu cầu vay vốn của NCHXAPT ở địa phương.

Theo thống kê, mỗi năm hiện nay có trên 50.000 NCHXAPT trở về cộng đồng và nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống của NCHXAPT là rất lớn.

Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ động cân đối nguồn vốn, ưu tiên để giải ngân ngay cho đối tượng này khi Quyết định 22/2023có hiệu lực. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố cũng thực hiện công tác phối hợp chặt chẽ với Công an cùng cấp trong công tác báo cáo, tham mưu HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với chương trình này, không để NCHXAPT có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn mà không tiếp cận được với nguồn vốn từ chính sách tín dụng nhân văn này.

Mời quý vị nghe ông Vi Mạnh Thùy, PGĐ Ban Tín dụng HSSVVCĐTCSK, Ngân hàng Chính sách xã hội tư vấn, giải đáp cụ thể các thắc mắc liên quan chính sách tín dụng với người chấp hành xong án phạt tù tại đây: