Theo Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của BHTGVN thì BHTGVN là tổ chức tài chính Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với Thạc sỹ luật học Nguyễn Đức Ngọc, giảng viên khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội về hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

PV: Thưa ông, BHTGVN hoạt động theo mô hình nào, có giống như những doanh nghiệp bảo hiểm thương mại khác hay không?

Thạc sỹ luật học Nguyễn Đức Ngọc: BHTGVN là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với BHTGVN theo quy định tại Luật BHTG, Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHTG và các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

PV: Được biết khi tổ chức tín dụng tham gia BHTG bị phá sản hoặc mất khả năng chi trả thì BHTGVN sẽ thực hiện việc chi trả cho người gửi tiền trong hạn mức chi trả bảo hiểm. Vậy BHTGVN sử dụng nguồn lực tài chính từ đâu để hoàn thành nhiệm vụ này, thưa ông? Chắc hẳn là không phải hoàn toàn là từ ngân sách Nhà nước phải không?

Thạc sỹ luật học Nguyễn Đức Ngọc: Theo Điều 30 Luật BHTG và Điều 11 Nghị định 68/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHTG, nguồn lực tài chính của tổ chức BHTGVN được bảo đảm từ các nguồn:

- Vốn điều lệ của tổ chức BHTG do ngân sách nhà nước cấp;

- Nguồn thu từ phí BHTG;

- Nguồn thu từ hoạt động đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi của tổ chức BHTG;

- Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nguồn vốn của tổ chức BHTG tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm, tổ chức BHTG được tiếp nhận hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc được vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ.

PV: Ông có vừa nhắc tới một trong những nguồn lực tài chính của BHTGVN để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền là “nguồn thu từ hoạt động đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi của tổ chức BHTG”. Vậy, BHTGVN được phép đầu tư vốn vào những hoạt động, lĩnh vực tài chính nào?

Thạc sỹ luật học Nguyễn Đức Ngọc: Theo quy định tại điều 31 Luật BHTG, tổ chức bảo hiểm tiền gửi được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và gửi tiền tại NHNN.

PV: Có thể thấy, với mục tiêu hoạt động là “bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng”, BHTGVN có vai trò quan trọng trong hệ thống các cơ quan bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng - tài chính nước ta. Ông có thông tin gì để người gửi tiền hiểu hơn về nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức thay mặt Chính phủ, NHNN bảo vệ mình?

Thạc sỹ luật học Nguyễn Đức Ngọc: Theo quy định tại Điều 9 Quyết định 1395/QĐ-TTg ban hành ngày 13/8/2013 quy định Điều lệ về tổ chức hoạt động của BHTGVN thì BHTGVN có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

(1) Xây dựng chiến lược phát triển BHTG để NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện.

(2) Kiến nghị, đề xuất với NHNN và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chủ trương, chính sách về BHTG; ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động BHTG.

(3) Cấp, cấp lại và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG.

(4) Yêu cầu tổ chức tham gia BHTG cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm theo định kỳ hay đột xuất.

(5) Cung cấp thông tin cho NHNN và tiếp cận thông tin của NHNN.

(6) Tính và thu phí BHTG đối với tổ chức tham gia BHTG theo quy định của Luật BHTG và các văn bản pháp luật liên quan.

(7) Quản lý, sử dụng và bảo toàn nguồn vốn BHTG.

(8) Chi trả và ủy quyền chi trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG theo quy định của Luật BHTG và các văn bản pháp luật liên quan.

(9) Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BHTG; kiến nghị NHNN xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về BHTG.

(10) Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia BHTG nhằm phát hiện và kiến nghị NHNN xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng.

(11) Bảo đảm bí mật số liệu tiền gửi và tài liệu liên quan đến BHTG của tổ chức tham gia BHTG theo quy định của pháp luật.

(12) Tiếp nhận hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức BHTG tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm; tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để tăng cường năng lực hoạt động.

(13) Tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tham gia BHTG theo quy định của NHNN; tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG theo quy định của Chính phủ.

(14) Tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTG; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về BHTG, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ và phương thức quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của tổ chức BHTG.

(15) Thực hiện các cam kết đối với tổ chức tham gia BHTG và các cam kết khác thuộc trách nhiệm của BHTGVN.

(16) Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của BHTGVN.

(17) Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật; tuyển chọn, thuê mướn, bố trí, đào tạo nguồn nhân lực, lựa chọn hình thức trả lương, thưởng theo quy định của pháp luật.

(18) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng đúng mục đích vốn điều lệ; nguồn vốn được bổ sung; đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao theo quy định của pháp luật.

(19) Chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý theo quy định pháp luật.

(20) Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm tăng cường năng lực hoạt động của BHTGVN và của tổ chức tham gia BHTG.

(21) Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

(22) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Thủ tướng Chính phủ hoặc Thống đốc NHNN giao.”

- PV: Xin cảm ơn thạc sỹ Nguyễn Đức Ngọc, giảng viên khoa Pháp luật Kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội

Mời các bạn nghe toàn bộ cuộc trao đổi dưới đây: