Thực tế cho thấy, có nhiều TNXP tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện chế độ chính sách bởi họ không còn nhớ đơn vị mà mình đã tham gia và hồ sơ bị trả lại với lý do là không đúng phiên hiệu đơn vị hoặc là chưa xác nhận được phiên hiệu.

Vậy phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong là gì?

Ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Thường trực đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra - Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cho biết: Theo quy định tại thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ thì:

Phiên hiệu đơn vị TNXP bao gồm tên gọi và ký hiệu (nếu có)

- Tên gọi của đơn vị TNXP trong các thời kỳ được xác định theo các tiêu chí quy định tại chương II của thông tư, bao gồm: Tiêu chí đơn vị TNXP tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1950-1954; tiêu chí đơn vị TNXP làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng CNXH twg năm 1955-1964; tiêu chí đơn vị TNXP trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1965-1975 và tiêu chí đơn vị TNXP xây dựng, phát triển kinh tế, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975.

Nội hàm của các phiên hiệu đơn vị TNXP các thời kỳ gồm 6 tiêu chí:

1. Chủ trương thành lập

2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập

3. Hình thức tổ chức

4. Nhiệm vụ của đơn vị TNXP

5. Thời gian hoạt động của TNXP

6. Chế độ sinh hoạt, trang bị cho cán bộ, đội viên TNXP

- Ký hiệu của đơn vị TNXP được xác định theo chữ cái gắn liền với dãy chữ số có ý nghĩa lịch sử hoặc đặc thù riêng về đơn vị thanh niên xung phong.

Thẩm quyền xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong

1. Đối với các tổ chức thanh niên xung phong được thành lập trước ngày 26 tháng 3 năm 2011:

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đối với các đơn vị thanh niên xung phong do cấp mình quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý và sử dụng;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đối với các đơn vị thanh niên xung phong do cấp tỉnh và cấp huyện trực thuộc quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý và sử dụng.

2. Đối với các tổ chức thanh niên xung phong được thành lập từ ngày 26 tháng 3 năm 2011 trở về sau thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

Hồ sơ đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong

Hồ sơ đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong gồm:

1. Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

2. Các giấy tờ cần thiết (bản chính hoặc bản sao) theo tiêu chí quy định tại Chương II Thông tư này.

Mời các bạn nghe ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Thường trực đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra - Hội Cựu thanh niên xung phong tư vấn cho từng trường hợp cụ thể dưới đây: