Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 34/2023/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế.

Theo Thông tư, Bộ Y tế nêu rõ Chi cục Dân số là tổ chức thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện chức năng tham mưu giúp Sở Y tế quản lý nhà nước về công tác dân số, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số, chất lượng dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về dân số trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Dân số tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Dân số thuộc Bộ Y tế.

Chi cục Dân số tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu và tài khoản riêng.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Chi Cục Dân số, Bộ Y tế nêu rõ Chi cục có 20 chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, có các nhiệm vụ như:

- Quản lý về quy mô dân số: quản lý biến động về dân số, đề xuất các giải pháp, mô hình điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn tỉnh; xây dựng dự báo dân số phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, chỉ báo, giải pháp về quy mô dân số của tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ về kế hoạch hóa gia đình: xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, chỉ báo, giải pháp về số lượng và cơ cấu sử dụng các biện pháp tránh thai của địa phương; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, chỉ báo, giải pháp, mô hình, tiêu chuẩn, quy định chuyên môn về kế hoạch hóa gia đình và sử dụng các phương tiện tránh thai theo quy định.

- Quản lý về cơ cấu dân số, bao gồm: Quản lý về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn tỉnh; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật để đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh theo quy luật sinh sản tự nhiên; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, chỉ báo, giải pháp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trong tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Quản lý về chất lượng dân số: Quản lý chất lượng dân số để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, chỉ báo, giải pháp về chất lượng dân số theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, quản lý cơ sở cung cấp dịch vụ về tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc chẩn đoán trước sinh, sàng lọc sơ sinh của tỉnh theo quy định…

Đặc biệt, Thông tư số 34/2023/TT-BYT giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng cho các Chi cục dân số với yêu cầu: Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho người cao tuổi tại cộng đồng; Hướng dẫn tổ chức thực hiện tăng cường sức khỏe, phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho người cao tuổi tại cộng đồng; phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi, phục hồi chức năng cho người cao tuổi tại cộng đồng.

Thông tư số 34/2023có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/2/2024.

Đồng thời, Bộ Y tế nêu rõ, Phần 1 của Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương hết hiệu lực, kể từ ngày Thông tư số 34/2023 có hiệu lực thi hành.