Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo gửi Thủ tướng, Chính phủ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Thanh tra Chính phủ cũng có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022, trong đó có nội dung thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đã phân công các đơn vị chức năng của Thanh tra Chính phủ tham mưu thành lập bốn đoàn công tác liên ngành, phối hợp với Bộ Tài nguyên & Môi trường, cơ quan liên quan thành lập đoàn công tác đến làm việc, kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục tồn tại theo các kết luận thanh tra đối với các dự án đầu tư ở địa phương mà việc xử lý gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, gây lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước, doanh nghiệp, nhất là nguồn lực đất đai, tài nguyên; báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ.

Các đoàn này sẽ do Thanh tra Chính phủ chủ trì để kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục tồn tại theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại bốn tỉnh, thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và TP.HCM.

Đến nay, cơ quan này đã ban hành Quyết định thành lập hai đoàn công tác liên ngành để thực hiện việc kiểm tra tại Khánh Hòa, Đà Nẵng. Phần nhiệm vụ còn lại đang trong quá trình phối hợp, đề nghị cử cán bộ tham gia đoàn và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, trao đổi nội dung liên quan.

Dự kiến các Đoàn công tác sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 1-2022.

Thanh tra Chính phủ khẳng định trong năm 2022, cơ quan này sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.