Từ khóa tìm kiếm: bản sắc văn hóa dân tộc

Văn hóa Việt Nam đồng hành cùng đất nước

[VOV2] - Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những chặng đường vinh quang của văn hóa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chính cách mạng đã khơi nguồn, tạo động lực và hướng đi để văn hóa cất cánh đồng hành cùng dân tộc.

[VOV2] - Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những chặng đường vinh quang của văn hóa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chính cách mạng đã khơi nguồn, tạo động lực và hướng đi để văn hóa cất cánh đồng hành cùng dân tộc.

Huyện Yên Bình bảo tồn văn hóa dân gian gắn với phát triển du lịch

[VOV2] - Huyện Yên Bình (Yên Bái) được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thắng cảnh đẹp và đa dạng. Cùng với đó, những nét đẹp văn hóa văn nghệ dân gian truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây là điều kiện thuận lợi để Yên Bình phát triển du lịch.

[VOV2] - Huyện Yên Bình (Yên Bái) được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thắng cảnh đẹp và đa dạng. Cùng với đó, những nét đẹp văn hóa văn nghệ dân gian truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây là điều kiện thuận lợi để Yên Bình phát triển du lịch.

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông

[VOV2] - Sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, thể hiện sự tôn vinh văn hóa, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

[VOV2] - Sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, thể hiện sự tôn vinh văn hóa, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em.