Từ khóa tìm kiếm: CLEF/VOV2

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 20

[VOV2] - Bài 20 - Hỏi tuổi

[VOV2] - Bài 20 - Hỏi tuổi

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 19

[VOV2] - Bài 19 - Bài ôn tập số 3

[VOV2] - Bài 19 - Bài ôn tập số 3

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 18

[VOV2] - Bài 18 - Lễ hội là vào thứ mấy?

[VOV2] - Bài 18 - Lễ hội là vào thứ mấy?

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 17

[VOV2] - Bài 17 - Hôm nay là thứ mấy?

[VOV2] - Bài 17 - Hôm nay là thứ mấy?

Tiếng Nhật cho trẻ em: Bài 15

[VOV2] - Bài 15 - Nói về sở thích (phần 3)

[VOV2] - Bài 15 - Nói về sở thích (phần 3)

Tiếng Nhật cho trẻ em: Bài 16

[VOV2] - Bài 16 - Bây giờ là mấy giờ ?

[VOV2] - Bài 16 - Bây giờ là mấy giờ ?

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 8

[VOV2] - Bài 8 - Cách trả lời khi bạn hỏi không đúng tên mình

[VOV2] - Bài 8 - Cách trả lời khi bạn hỏi không đúng tên mình

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 7

[VOV2] - Bài 7 - Hỏi lại khi không nhớ chính xác tên bạn là gì

[VOV2] - Bài 7 - Hỏi lại khi không nhớ chính xác tên bạn là gì

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 6

[VOV2] - Bài 6 - Bài ôn tập số 1

[VOV2] - Bài 6 - Bài ôn tập số 1

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 5

[VOV2] - Bài 5 - Hỏi và trả lời về quốc tịch

[VOV2] - Bài 5 - Hỏi và trả lời về quốc tịch