Từ khóa tìm kiếm: động lực phát triển

Cán mốc 100 triệu dân: Cơ hội và áp lực

[VOV2] - 100 triệu người với 70% trong số đó ở độ tuổi lao động - Đây là tỷ lệ vàng trong nhân khẩu học của một quốc gia. Vì thế, Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để tạo bước đột phá về phát triển. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những nỗi lo.

[VOV2] - 100 triệu người với 70% trong số đó ở độ tuổi lao động - Đây là tỷ lệ vàng trong nhân khẩu học của một quốc gia. Vì thế, Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để tạo bước đột phá về phát triển. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những nỗi lo.

Văn hóa - Động lực phát triển du lịch

[VOV2] - Trong “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Du lịch văn hóa được xác định là một trong những dòng sản phẩm quan trọng hàng đầu được thúc đẩy phát triển

[VOV2] - Trong “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Du lịch văn hóa được xác định là một trong những dòng sản phẩm quan trọng hàng đầu được thúc đẩy phát triển

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển

[VOV2] - Hội thảo "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển” thêm một lần nữa khẳng định những giá trị thực tiễn lớn lao của bản Đề cương trong phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói riêng, dựng xây đất nước nói chung.

[VOV2] - Hội thảo "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển” thêm một lần nữa khẳng định những giá trị thực tiễn lớn lao của bản Đề cương trong phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói riêng, dựng xây đất nước nói chung.

7 Đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam - Hợp tác để tạo nên sức mạnh

[VOV2] - Sau tuyên bố chung Đà Nẵng tháng 6 năm 2020 về chương trình kỹ sư mới, nhiều hoạt động đã được triển khai và việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện mở ra nhiều cơ hội kết nối giữa 7 trường Đại học khối kỹ thuật hàng đầu Việt Nam.

[VOV2] - Sau tuyên bố chung Đà Nẵng tháng 6 năm 2020 về chương trình kỹ sư mới, nhiều hoạt động đã được triển khai và việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện mở ra nhiều cơ hội kết nối giữa 7 trường Đại học khối kỹ thuật hàng đầu Việt Nam.