Từ khóa tìm kiếm: khai quốc công thần

Thái sư Đào Cam Mộc: Bậc khai quốc công thần nhà Lý

[VOV2] - Ngoài công lớn trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, thái sư Đào Cam Mộc còn giúp Lý Công Uẩn xây dựng cơ nghiệp nhà Lý buổi ban đầu. Ông cũng chính là người đóng góp ý tưởng và công sức khi Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.

[VOV2] - Ngoài công lớn trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, thái sư Đào Cam Mộc còn giúp Lý Công Uẩn xây dựng cơ nghiệp nhà Lý buổi ban đầu. Ông cũng chính là người đóng góp ý tưởng và công sức khi Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.

Phạm Văn Liêu - Vị tướng thứ 89 giữ phên giậu thành Đông Quan

[VOV2] - Không chỉ là một vị tướng tài có công trong chiến thắng Xương Giang (1427), tướng quân Phạm Văn Liêu còn vừa là bố vợ, vừa là thông gia với vua Lê Thánh Tông. Hiện tại đền thờ ông còn lưu giữ những bộ trang phục thời Lê có tuổi đời gần 600 năm.

[VOV2] - Không chỉ là một vị tướng tài có công trong chiến thắng Xương Giang (1427), tướng quân Phạm Văn Liêu còn vừa là bố vợ, vừa là thông gia với vua Lê Thánh Tông. Hiện tại đền thờ ông còn lưu giữ những bộ trang phục thời Lê có tuổi đời gần 600 năm.

Không phải là vua, Nguyễn Kim vẫn được phong là Triệu Tổ Tĩnh Hoàng Đế

[VOV2] - Đầu thế kỷ 16, triều Lê bắt đầu suy yếu, Mạc Đăng Dung, một võ tướng nhà Lê nhân cơ hội đã tiếm quyền, lập ra nhà Mạc. An thanh hầu Nguyễn Kim, vị trung thần của nhà Lê, đã tìm phò dựng vua Lê Trang Tông, góp phần trung hưng triều đại nhà Lê.

[VOV2] - Đầu thế kỷ 16, triều Lê bắt đầu suy yếu, Mạc Đăng Dung, một võ tướng nhà Lê nhân cơ hội đã tiếm quyền, lập ra nhà Mạc. An thanh hầu Nguyễn Kim, vị trung thần của nhà Lê, đã tìm phò dựng vua Lê Trang Tông, góp phần trung hưng triều đại nhà Lê.

Danh tướng Đinh Liệt - Vị "khai quốc công thần" triều Lê

[VOV2] - Đinh Liệt là vị danh tướng khai quốc thời Lê sơ, từng tham gia hội thề Lũng Nhai tháng 2/1416. Ông làm quan trụ cột qua bốn đời vua Lê: Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông.

[VOV2] - Đinh Liệt là vị danh tướng khai quốc thời Lê sơ, từng tham gia hội thề Lũng Nhai tháng 2/1416. Ông làm quan trụ cột qua bốn đời vua Lê: Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông.