Ánh sáng của bản Đề cương về Văn hóa Việt Nam - Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa đã soi rọi đời sống tinh thần người dân ra sao? Chúng ta đã tiếp thu những giá trị tinh hoa ấy, đã bồi đắp, tiếp nối như thế nào để làm nên một Việt Nam của ngày hôm nay - một Việt Nam bản sắc, hội nhập, với những con người Việt Nam thời đại mới?

Cùng các chuyên gia: PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban thường trực, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam; GS.TS Phạm Hồng Tung - Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội bàn luận trong chương trình Câu chuyện văn hóa đặc biệt với chủ đề: “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam: Dòng chảy văn hóa từ cội nguồn lịch sử”.

Mời nghe âm thanh tại đây: