Điểm du lịch Di sản Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long có diện tích quy hoạch bảo tồn vùng lõi là 18,395 héc-ta, bao gồm Khu di tích thành cổ Hà Nội và Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và diện tích vùng đệm là 108 héc-ta. Quần thể di tích này gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long - Hà Nội, bắt đầu từ thời kỳ tiền Thăng Long (An Nam đô hộ phủ thế kỷ VII) qua thời Đinh - Tiền Lê, phát triển mạnh dưới thời Lý, Trần, Lê và thành Hà Nội dưới triều Nguyễn. Đây là công trình kiến trúc đồ sộ, được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam.

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được Ủy ban Di sản thế giới (WHC) thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2010 bởi những giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản này: Chiều dài lịch sử văn hóa suốt 13 thế kỷ; tính liên tục của di sản với tư cách là một trung tâm quyền lực và các tầng di tích di vật đa dạng, phong phú, sinh động. Một số di tích tiêu biểu được khai quật và gìn giữ tới thời điểm hiện tại gồm: Kỳ Đài, đoan Môn, điện Kính Thiên, khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu.

Để quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch Di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long đảm bảo bền vững và hiệu quả, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, đơn vị quản lý và khai thác điểm du lịch có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan. Yêu cầu các sở, ngành: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố Hà Nội, UBND quận Ba Đình, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng điểm du lịch Di sản văn hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội theo đúng quy định pháp luật và Thành phố, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả.