Theo thống kê, số lượng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng tăng từ 8-10%/năm trong những năm gần đây. Năm 2019 có trên 8.000 giấy chứng nhận được cấp, năm 2020 là trên 10.000 giấy, năm 2021 dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng số giấy cấp mới vẫn duy trì mức 10.000 giấy. Đến hết tháng 10/2022, đã có trên 10.000 giấy chứng nhận được cấp. Các nhóm đối tượng đăng ký tập trung vào một số loại hình như mỹ thuật ứng dụng (44%); âm nhạc (25%); tác phẩm viết (14%); chương trình máy tính (13%), còn lại là các loại hình khác.

Qua đó có thể thấy những năm gần đây, lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đang được xã hội rất quan tâm, nhất là trong thời điểm thi hành các cam kết về sở hữu trí tuệ trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã, đang đàm phán hoặc đã ký kết, phê chuẩn.

Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả khẳng định, trong xu thế chung, Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề sở hữu trí tuệ, trong đó có vấn đề bản quyền tác giả, quyền liên quan. Ngày nay, các cá nhân, tổ chức đã nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của việc đăng ký bản quyền trong việc hỗ trợ bản quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân các cá nhân, tổ chức, chủ sở hữu tác quyền.

Để đảm bảo văn bản quy định chi tiết được ban hành và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

"Thông tư lần này sẽ có những điểm đổi mới để có thể hỗ trợ các tác giả sử dụng quyền 1 cách hữu ích như: trong Thông tư đã quy định rõ các biểu mẫu tùy theo loại hình tác phẩm, các nhóm loại hình. Cách thức, nội dung trong tờ khai rõ ràng, cụ thể để các cá nhân, tổ chức khi đăng ký biết được các quyền và lợi ích của mình, trường hợp nào sẽ được ủy quyền, trường hợp nào không... Ngay trong dự thảo nghị định cũng đã quy định: đối với hoạt động đăng ký, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức trong việc nộp tờ khai đăng ký, rõ ràng, công khai, minh bạch trong hoạt động này", bà Phạm Thị Kim Oanh nhấn mạnh.

Các ý kiến đóng góp về nâng cao hiệu quả công tác quyền tác giả, hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả được Cục Bản quyền tác giả tập hợp, xem xét, soạn thảo hoàn thiện để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.