Công tác nhân sự Đại hội XIII:

Thận trọng, dân chủ, đúng quy trình

[VOV2] - Lựa chọn cán bộ là công tác then chốt của Đảng. Bất cứ ai tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, đủ đức, đủ tài cũng được giới thiệu để Đại hội XIII của Đảng lựa chọn theo đúng quy trình và thực sự dân chủ.

Trần Nhung
image-article

Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021. Đây là Đại hội có tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử sau chặng đường phát triển 90 năm với nhiều thành tựu vĩ đại. Một trong những nhân tố quan trọng tạo nên những thành công đó là công tác cán bộ.

Trong thời đại mới hội nhập và hợp tác quốc tế, tình hình trong nước, khu vực và quốc tế có diễn biến mau lẹ, phức tạp khó lường, thời cơ và nguy cơ thách thức đan xen thì công tác cán bộ càng được coi trọng, đổi mới, nâng cao chất lượng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa kế thừa và phát triển để đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Hiếm có nhiệm kỳ nào như nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương ban hành tới 5 nghị quyết, qui định và Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã ban hành gần 130 văn bản để thực hiện toàn diện và đồng bộ công tác cán bộ, xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Các qui định về: Cán bộ, đảng viên nêu gương; về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm có thời hiệu, không có vùng cấm, kể cả cán bộ khi đã nghỉ hưu; qui trình 5 bước trong bổ nhiệm cán bộ; qui định luân chuyển cán bộ; các qui định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền… lần đầu tiên được ban hành, giúp cho việc chọn lựa nhân sự các cấp, kể cả Ban Chấp hành trung ương đạt tiêu chuẩn cả về phẩm chất và năng lực, ngăn chặn được những bất cập và hiện tượng tiêu cực trong công tác cán bộ.

Trong nhân sự của Đảng thì việc chọn nhân sự cấp cao: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, đặc biệt là nhân sự chủ chốt Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội - là quan trọng nhất. Chọn nhân sự cho Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã thực hiện thận trọng, dân chủ, đúng qui trình để đưa ra một danh sách những đảng viên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo qui định.

Ban Chấp hành trung ương khoá XII đã tiến hành nhiều phiên họp để thảo luận kỹ lưỡng về nhân sự cấp cao bảo đảm cân đối các vị trí công tác, các độ tuổi để bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Tại các kỳ Hội nghị Trung ương 12, 13 đã nhất trí danh sách 220 cán bộ để lựa chọn là Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương khoá XIII. Tại kỳ họp Ban Chấp hành trung ương 14 đã tiến thêm một bước quan trọng là bỏ phiếu tín nhiệm, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra của Đảng. Và ngay sát thềm Đại hội XIII, Hội nghị Ban Chấp hành trung ương 15 sẽ thảo luận để đạt nhất trí cao về nhân sự chủ chốt của Đảng là Tổng Bí thư và các vị sẽ đảm nhận Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Trong bất kỳ Đại hội nào, vấn đề nhân sự cấp cao nhất ai là trường hợp đặc biệt cần ở lại, ai về nghỉ, luôn là vấn đề hệ trọng được thảo luận dân chủ và cân nhắc thận trọng vì lợi ích của Đảng và đất nước. Tại Đại hội XII của Đảng, vấn đề ai nghỉ, ai ở lại cũng được thảo luận trong nhiều phiên họp vì có tới 7 Ủy viên Bộ Chính trị hết độ tuổi theo qui định. Cuối cùng, phương án giữ lại một trường hợp đặc biệt là rất sáng suốt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt duy nhất được Đại hội XII tín nhiệm tuyệt đối đã minh chứng cho điều đó.

Chúng ta tin tưởng Đại hội XIII sẽ có Ban lãnh đạo mới, trong đó, có nhân sự chủ chốt của Đảng là trường hợp đặc biệt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cao cả và niềm tin hy vọng của toàn Đảng, toàn dân.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục