Hội thảo không chỉ là diễn đàn của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên và các chuyên gia hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực quản trị văn phòng, công nghệ thông tin mà còn là sự kiện đặc biệt ý nghĩa thể hiện truyền thống hợp tác hơn 20 năm giữa hai đơn vị đào tạo về quản trị văn phòng và hai năm ký thỏa thuận hợp tác giữa hai trường đại học (Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh). Hội thảo tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính đó là: Lý luận chung về chuyển đổi số trong quản trị văn phòng; Thực tiễn chuyển đổi số trong quản trị văn phòng tại Việt Nam; Những thay đổi của văn phòng trong chuyển đổi số và gợi ý cho đào tạo.

Các nhóm vấn đề được nghiên cứu, tiếp cận dưới nhiều góc độ từ các thông tin, số liệu được khai thác từ nhiều nguồn khác nhau như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số; từ những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước; thực tiễn thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước, các đơn vị hành chính - sự nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty…đến những thông tin dự báo về xu hướng phát triển của chuyển đổi số trong Quản trị văn phòng.

Tại Hội thảo, Ban tổ chức cũng đã nhận được 50 bài viết của các tác giả đến từ nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong cả nước trong đó chiếm số lượng nhiều nhất là bài viết của giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên thuộc các cơ sở đang đào tạo ngành Quản trị văn phòng của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia… đặc biệt là những tham luận của các tác giả đến từ Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng các Bộ, Ngành; Văn phòng UBND các tỉnh; Văn phòng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)…

Cũng tại Hội thảo nhiều vấn đề được các đại biểu tập trung nghiên cứu nhiều đó là: vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà quản trị văn phòng đặc biệt là các cơ sở nghiên cứu, đào tạo nhân lực về quản trị văn phòng trong công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam; các giải pháp công nghệ hữu ích cần áp dụng để đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị văn phòng; giải pháp và kinh nghiệm, thành tựu của các nước trên thế giới trong việc thực hiện chuyển đổi số và đào tạo năng lực số, kỹ năng số cho nguồn nhân lực quản trị văn phòng; các vấn đề cần tiếp tục hợp tác nghiên cứu và đào tạo về chuyển đổi số trong quản trị văn phòng ở Việt Nam./.