Sáng nay, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến Thống kê toàn quốc với chủ đề “Tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng hiệu quả”.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị Thống kê toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, thông tin thống kê đóng vai trò hết sức quan trọng, là nguồn thông tin chính thống, có tính pháp lý. Đồng thời, là cơ sở để đánh giá, phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội cả nước và của từng ngành, lĩnh vực, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, những năm gần đây, công tác thống kê đã có những chuyển biến tích cực. Theo đó, hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo thống kê được bổ sung, hoàn thiện; ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tổng hợp, phân tích và phổ biến thông tin thống kê được chú trọng. Cùng với đó, hoạt động cung cấp, phổ biến thông tin thống kê được đẩy mạnh; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Chính phủ, của lãnh đạo bộ, ngành và nhu cầu của người dùng tin, đặc biệt trong năm 2020 và 2021 vừa qua, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực và nặng nề đến nước ta.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Hội nghị thống kê toàn quốc lần này có một ý nghĩa rất quan trọng, nhằm mục đích tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê tập trung; thống kê bộ, ngành và địa phương thông qua việc đánh giá lại kết quả triển khai thực hiện Luật Thống kê và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao như: Chiến lược phát triển Thống kê, Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê; Nghị định của Chính phủ về tổ chức thống kê bộ, ngành, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để năm 2030 Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiến tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới như mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trên các mặt hoạt động công tác thống kê; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập còn tồn tại và nguyên nhân; tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê tập trung, nhất là công tác thống kê tại các bộ, ngành và địa phương.

Đặc biệt, các đại biểu quốc tế đã chia sẻ và khuyến nghị với ngành Thống kê và Chính phủ Việt Nam những giải pháp để thống kê Việt Nam có thể hội nhập và phát triển trong cộng đồng thống kê quốc tế và khu vực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, công tác thống kê có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt trong việc đánh giá, hoạch định chính sách.

“Bác Hồ đã nói "thống kê là tai, là mắt của Đảng và Nhà nước", theo đó, tai phải thính, mắt phải tinh; ông cha ta cũng dạy "nói có sách, mách có chứng" và muốn "nói có sách, mách có chứng" thì phải có thống kê; ta cũng thường nói "con số biết nói" và để có con số thì phải có số liệu thống kê; hiện nay thế giới đang phát triển trí tuệ nhân tạo, dựa trên cơ sở dữ liệu lớn, để có dữ liệu lớn thì cần phải thống kê”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ rất quan tâm đến công tác thống kê. Do đó công tác thống kê phải đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, liên tục, lưu trữ và hội nhập. Số liệu thống kê phải được phân tích, đánh giá để đưa ra dự báo, xây dựng, hoạch định chính sách.

Với phương châm "số liệu thống kê là nền tảng, là trung tâm; phân tích, đánh giá, dự báo là động lực; phục vụ xây dựng, hoạch định chính sách là bao chùm; người dân phải được thụ hưởng hiệu quả của công tác thống kê".

Thủ tướng cũng thẳng thắng cho rằng, nhận thức về công tác thống kê của các cấp, các ngành vẫn chưa xứng tầm với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thống kê; đầu tư cho công tác thống kê chưa tương xứng; việc đánh giá, phân tích, sử dụng kết quả thống kê hiệu quả chưa cao…

Trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với vị trí việc làm. Coi trọng và đầu tư cho ngành thống kê, trên nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm. Đầu tư hơn nữa cho nâng cao chuyển đổi số trong hoạt động thống kê và ngành thống kê, trong đó phải kết hợp các nền tảng công nghệ để phục vụ công tác thống kê có hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng ngành thống kê với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tinh thần đổi mới mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thống kê Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; khẳng định và đóng góp vai trò ngày càng lớn đối với công tác thống kê của khu vực và thế giới; trước mắt là phục vụ mục tiêu phục hồi kinh tế-xã hội nhanh và phát triển bền vững.