Bộ Thông tin và truyền thông vừa tổ chức Hội nghị tập huấn truyền thông về công tác hội nhập ASEAN và UNESCO năm 2024. Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo, tăng cường hiểu biết cho người dân về Hội nhập, ASEAN và UNESCO, sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tại hội nghị, ông Vũ Duy Thành, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách đối ngoại - Bộ Ngoại giao nêu rõ, đường lối đối ngoại của Việt Nam đã được nêu rất rõ trong Báo cáo chính trị Đại hội XIII, Nghị quyết 34-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như trong phát biểu kết luận quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc năm 2021 và Hội nghị Ngoại giao 32 năm 2023. Đại hội XIII nêu “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa”. Đặc biệt, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay tình hình thế giới và nhiều khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, ASEAN luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực phát triển, xây dựng cộng đồng lớn mạnh trên cả 3 trụ cột, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng hơn nữa.

Trong giai đoạn tiếp theo, Việt Nam cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, chung tay và nỗ lực cùng các nước thành viên hiện thực hóa ASEAN trở thành tâm điểm, động lực của hòa bình, hợp tác và phát triển thông tin. Chính vì thế, theo ông Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Thông tin và Truyền thông, tầm nhìn ASEAN 2035 sẽ lấy tri thức là động lực, chuyển đổi số tạo thêm giá trị, trao quyền và cải thiện đời sống cho người dân “mạnh mẽ”, “tự cường” và “năng động”. Cần tôn trọng và đảm bảo tính toàn vẹn về chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Nuôi dưỡng bản sắc ASEAN và thúc đẩy trách nhiệm xã hội của các nền tảng xuyên biên giới; Xác định vai trò, sứ mệnh mới, mở ra không gian mới cho lĩnh vực thông tin truyền thông trong ASEAN: “Từ thông tin đến tri thức vì một ASEAN tự cường và thích ứng”.

Hội nghị cũng cung cấp các thông tin về hoạt động của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam năm 2024; các hoạt động trọng tâm của UNESCO trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2024-2025; Trọng tâm công tác đối ngoại của UBQG UNESCO Việt Nam trong năm 2024 và các hoạt động ưu tiên của các Tiểu ban, Tiểu ban chuyên môn của Ủy ban Quốc gia; Bảo tồn Khu dữ trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.