Bài thi tổ hợp Khoa học xã hội được chia làm ba phần, tương ứng với ba môn: Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân. Mỗi môn của tổ hợp Khoa học xã hội, thí sinh phải hoàn thành 40 câu hỏi với thời gian 50 phút.

Tổng thời gian làm bài của bài thi tổ hợp Khoa học xã hội là 150 phút.

VOV2 giới thiệu đề thi và gợi ý đáp án một số mã đề thi của các môn Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân thuộc bài thi tổ hợp khoa học xã hội (nguồn: hệ thống giáo dục HOCMAI).

Đề thi môn Địa lý (mã đề 308):

Gợi ý đáp án môn Địa lý (mã đề 308):

Đề thi môn Lịch sử (mã đề 310):

Gợi ý đáp án môn Lịch sử (mã đề 310):

Đề thi môn Giáo dục công dân:

Gợi ý đáp án đề thi Giáo dục công dân (mã đề 305):