Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp: cấp Trung ương; cấp tỉnh; cấp huyện; cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).

Theo thống kê cuối năm 2022, cả nước có gần 24.000 Bí thư Đoàn cấp cơ sở, trong đó khối xã, phường, thị trấn có 10.544 Bí thư. Định kỳ hàng năm, Ban thường vụ các tỉnh, thành Đoàn đều tiến hành rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở, danh sách cán bộ được quy hoạch các chức danh, đối chiếu với tiêu chuẩn cán bộ Đoàn để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và yêu cầu tiêu chuẩn chức danh cán bộ Đoàn. Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục làm việc, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để từng bước thực hiện tốt hơn công tác cán bộ Đoàn, đặc biệt là vấn đề "đầu ra" của cán bộ Đoàn khi hết tuổi giữ chức vụ.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam nhận định: "Việc bố trí công tác cho cán bộ Đoàn quá tuổi ngày càng khó khăn trong bối cảnh thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước. Tuy nhiên, tổ chức Đoàn vẫn cần chủ động tham mưu cho các cấp ủy cùng cấp, phối hợp cấp ủy cấp dưới để thường xuyên rà soát tình hình cán bộ, tránh trường hợp nước đến chân mới nhảy, bởi công tác cán bộ phải có sự chuẩn bị từ sớm. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ Đoàn cũng phải có ý thức rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị kỹ năng làm việc để đáp ứng được yêu cầu công tác và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ do tổ chức phân công."

Các bạn có thể nghe thêm phần trả lời của đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn cấp cơ sở tại đây:

Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp: cấp Trung ương; cấp tỉnh; cấp huyện; cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).

Theo thống kê cuối năm 2022, cả nước có gần 24.000 Bí thư Đoàn cấp cơ sở, trong đó khối xã, phường, thị trấn có 10.544 Bí thư. Định kỳ hàng năm, Ban thường vụ các tỉnh, thành Đoàn đều tiến hành rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở, danh sách cán bộ được quy hoạch các chức danh, đối chiếu với tiêu chuẩn cán bộ Đoàn để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và yêu cầu tiêu chuẩn chức danh cán bộ Đoàn. Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục làm việc, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để từng bước thực hiện tốt hơn công tác cán bộ Đoàn, đặc biệt là vấn đề "đầu ra" của cán bộ Đoàn khi hết tuổi giữ chức vụ.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam nhận định: "Việc bố trí công tác cho cán bộ Đoàn quá tuổi ngày càng khó khăn trong bối cảnh thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước. Tuy nhiên, tổ chức Đoàn vẫn cần chủ động tham mưu cho các cấp ủy cùng cấp, phối hợp cấp ủy cấp dưới để thường xuyên rà soát tình hình cán bộ, tránh trường hợp nước đến chân mới nhảy, bởi công tác cán bộ phải có sự chuẩn bị từ sớm. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ Đoàn cũng phải có ý thức rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị kỹ năng làm việc để đáp ứng được yêu cầu công tác và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ do tổ chức phân công."

Các bạn có thể nghe thêm phần trả lời của đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn cấp cơ sở tại đây: