Trong quá trình làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm, người gửi tiền tiết kiệm trực tuyến làm thế nào để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của mình đối với khoản tiền gửi của mình?

Khoản 3, Điều 6, Quy chế chi trả tiền gửi được bảo hiểm được ban hành kèm theo Quyết định số 807/QĐ-BHTG ngày 19/10/2016 của Hội đồng quản trị BHTGVN quy định trách nhiệm của tổ chức tham gia BHTG là: “Cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách, chứng từ và các văn bản, tài liệu có liên quan đến danh sách người được BHTG và số tiền bảo hiểm đề nghị chi trả theo yêu cầu của BHTGVN để phục vụ công tác kiểm tra và chi trả. Cung cấp cho người được BHTG giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với các khoản tiền gửi được bảo hiểm khi có yêu cầu; xác nhận cho người được BHTG khi sổ tiền gửi bị mất, rách nát, chắp vá không rõ ràng và các trường hợp cần thiết khác. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của các tài liệu cung cấp.”

Như vậy, khi BHTGVN thực hiện kiểm tra và chi trả bảo hiểm, tổ chức tham gia BHTG có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách, chứng từ và các văn bản, tài liệu có liên quan đến danh sách người được BHTG. Bên cạnh đó, người được BHTG cũng có quyền yêu cầu tổ chức tham gia BHTG cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với các khoản tiền gửi được bảo hiểm của mình.

Trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi vắng mặt hoặc không thể đến nhận tiền bảo hiểm thì xử lý như thế nào?

Khoản 6, Điều 26, Luật BHTG quy định: “Sau thời hạn 10 năm kể từ ngày BHTG có thông báo lần thứ nhất về việc trả tiền bảo hiểm thì những khoản tiền bảo hiểm không có người nhận sẽ được xác lập quyền sở hữu nhà nước”. Như vậy, nếu người được BHTG không thể đến nhận tiền bảo hiểm vào ngày BHTGVN xác định trong thông báo lần thứ nhất về việc trả tiền bảo hiểm thì có thể đến nhận trực tiếp tại BHTGVN sau ngày đã thông báo nhưng không được vượt quá thời hạn 10 năm nêu trên.

Bên cạnh đó, người được BHTG có thể thực hiện ủy quyền nhận tiền bảo hiểm. Khi đó, BHTGVN sẽ giải quyết chi trả theo Khoản 2,3,4 Điều 8 Quy chế chi trả tiền gửi được bảo hiểm, ban hành kèm theo Quyết định 807/QĐ-BHTG ngày 19/10/2016 của Hội đồng quản trị BHTGVN và các quy định khác của pháp luật hiện hành liên quan đến thủ tục ủy quyền.

Trường hợp người được BHTG không thể đến nhận tiền trực tiếp tại BHTGVN sau ngày thông báo và cũng không thực hiện ủy quyền thì có thể gửi văn bản đến BHTGVN yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo phương thức chuyển khoản. Khi đó, ngoài các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ cần thiết, người được BHTG còn phải thực hiện các quy định khác về thanh toán chuyển khoản.

Trong trường hợp nhiều người sở hữu chung tiền gửi thì tại khoản 2, Điều 25 Luật BHTG quy định như sau:

a. Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của nhiều người sở hữu chung tại một tổ chức tham gia BHTG bao gồm tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền bảo hiểm cho một người quy định tại Điều 24 của Luật này. Số tiền bảo hiểm được trả sẽ được chia theo thỏa thuận của các đồng chủ sở hữu; trường hợp giữa các đồng chủ sở hữu không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì giải quyết theo quy định của pháp luật;

b. Trường hợp một trong các đồng chủ sở hữu có khoản tiền gửi khác được bảo hiểm tại cùng một tổ chức tham gia BHTG thì tổng số tiền bảo hiểm được trả cho một đồng chủ sở hữu không vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm./.