Hoạt động truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được tiến hành song song, đồng thời, không thay thế quy trình lấy ý kiến về dự thảo VBQPPL theo quy định hiện hành, mà có tính chất hỗ trợ, giúp cho công tác xây dựng pháp luật đạt hiệu quả, góp phần tạo đồng thuận trong đời sống, xã hội. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022-2027" - Đề án 407.

Tại hội thảo "Giải pháp huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL", ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp nhấn mạnh, sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án 407 cũng đã thu được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, hầu hết cơ quan chủ trì soạn thảo không có đủ nguồn lực về con người và kinh phí để có thể triển khai truyền thông dự thảo chính sách trong khi công tác truyền thông chính sách, pháp luật phải đi trước một bước để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng tình với quan điểm truyền thông chính sách phải đi trước một bước, TS Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết việc phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng truyền thông chính sách đã được Bộ VHTTDL triển khai trong những năm gần đây với phương châm từ sớm, từ xa, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm.

Bà Nguyễn Thy Nga, Viện trưởng Viện Quản trị chính sách và chiến lược cho rằng để có thể huy động nguồn lực xã hội trong truyền thông chính sách thì Đề án 407 phải là trung tâm để huy động mọi nguồn lực, tổ chức theo khối hoạt động và mạng lưới nghiên cứu chính sách cũng như nhóm đối tượng chịu tác động của chính sách. Có như vậy, hoạt động truyền thông chính sách có hiệu quả, lan tỏa tới đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Một số chuyên gia cho rằng, ở Việt Nam hiện nay, bước đầu đã có 1 số cá nhân, tổ chức đề xuất sáng kiến chính sách và tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông chính sách. Để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách thời gian tới, việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia là cần thiết, quan trọng cần được quan tâm, triển khai.