Từ khóa tìm kiếm: đề cương văn hóa Việt Nam

Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam

[VOV2] - Diễn ra từ ngày 7-11/10/2023 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang, Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” được tổ chức với quy mô toàn quốc.

[VOV2] - Diễn ra từ ngày 7-11/10/2023 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang, Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” được tổ chức với quy mô toàn quốc.

Văn hóa Việt Nam đồng hành cùng đất nước

[VOV2] - Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những chặng đường vinh quang của văn hóa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chính cách mạng đã khơi nguồn, tạo động lực và hướng đi để văn hóa cất cánh đồng hành cùng dân tộc.

[VOV2] - Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những chặng đường vinh quang của văn hóa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chính cách mạng đã khơi nguồn, tạo động lực và hướng đi để văn hóa cất cánh đồng hành cùng dân tộc.

Đề cương về văn hóa Việt Nam: Trụ cột vững chắc để xây dựng một nền văn hoá mới

[VOV2] - 80 năm qua, dân tộc, khoa học, đại chúng - những thuật ngữ - nội dung cốt lõi của bản Đề cương về văn hoá Việt Nam đã trở thành khẩu hiệu, mệnh lệnh trong suy nghĩ, hành động của mỗi người dân Việt Nam.

[VOV2] - 80 năm qua, dân tộc, khoa học, đại chúng - những thuật ngữ - nội dung cốt lõi của bản Đề cương về văn hoá Việt Nam đã trở thành khẩu hiệu, mệnh lệnh trong suy nghĩ, hành động của mỗi người dân Việt Nam.

Đề cương về văn hóa Việt Nam: 80 năm và giá trị thời đại

[VOV2] - Mỗi dân tộc đều có một nền văn hóa riêng với những đặc trưng riêng, vấn đề là phải làm sao xác định cho được nền văn hóa của mình. Và các thế hệ người Việt hôm nay vẫn đã, đang và sẽ thấm nhuần tư tưởng đó - bởi “văn hóa còn thì dân tộc còn".

[VOV2] - Mỗi dân tộc đều có một nền văn hóa riêng với những đặc trưng riêng, vấn đề là phải làm sao xác định cho được nền văn hóa của mình. Và các thế hệ người Việt hôm nay vẫn đã, đang và sẽ thấm nhuần tư tưởng đó - bởi “văn hóa còn thì dân tộc còn".

Văn hóa - động lực hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

[VOV2] - Tại Đại hội XIII của Đảng, lần đầu tiên xuất hiện thuật ngữ “sức mạnh mềm”, “phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam”. Đó chính là nguồn lực và động lực to lớn của đất nước trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

[VOV2] - Tại Đại hội XIII của Đảng, lần đầu tiên xuất hiện thuật ngữ “sức mạnh mềm”, “phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam”. Đó chính là nguồn lực và động lực to lớn của đất nước trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Triển lãm "Nghệ sĩ là chiến sĩ" chào mừng 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam

[VOV2] - Sáng 24/2, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Nghệ sĩ là Chiến sĩ” nhân kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 - 2023).

[VOV2] - Sáng 24/2, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Nghệ sĩ là Chiến sĩ” nhân kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 - 2023).