Tham gia Hội thảo có gần 100 đại biểu là lãnh đạo một số Cục, Vụ, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VH-TT&DL; lãnh đạo một số Sở VH-TT&DL/ Sở VH&TT một số tỉnh, thành; các chuyên gia, nhà nghiên cứu lý luận, nhà khoa học.

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá, phân tích vai trò, đóng góp quan trọng của việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết, Văn kiện của Đảng về văn hóa; góp phần xây dựng và phát triển bền vững đất nước. Bên cạnh đó, giúp các các nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học, những người thực hành văn hóa nhận diện rõ hơn về thực trạng của việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 cũng như đề xuất các giải pháp để thực hiện Chiến lược đạt yêu cầu đề ra. Qua đó, đúc rút và bổ sung cho công tác phát triển lý luận về văn hóa, đề xuất các giải pháp thiết thực hoàn thiện chính sách văn hóa.

Hội thảo nhận được 35 tham luận với nội dung phong phú, có giá trị sâu sắc về lý luận và thực tiễn, tập trung vào 3 nội dung chính: Đánh giá thực trạng triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 ở Trung ương và địa phương (ưu điểm, hạn chế); Phân tích nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế; vấn đề đặt ra từ thực tiễn; bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong thời gian qua; Đề xuất giải pháp phát huy nguồn lực xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, thực hiện thành công Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Một số nội dung cụ thể được các đại biểu nêu ra và bàn luận để thực hiện Chiến lược văn hóa đến năm 2030. Đó là vấn đề về khơi thông nguồn lực, hoàn thiện chính sách để văn hóa phát triển bền vững; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vì mục tiêu phát triển bền vững; Đầu tư công - quản trị tư: Tư duy mới gỡ khó cho văn hóa; Di sản văn hóa Việt Nam - Thành tựu và suy ngẫm; Những vấn đề đặt ra trong xây dựng môi trường văn hóa; Một số vấn đề về công tác quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thế giới; Chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện hiện nay; Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, những kết quả đạt được, vấn đề đặt ra và phương hướng, giải pháp trong 10 năm tới; Xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay...

Ngoài ra, hội thảo khoa học “Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn” nhận được nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi, thiết thực từ thực tiễn phong phú, sinh động của các địa phương. Đây là cơ sở để Ban Tổ chức Hội thảo báo cáo, đề xuất về phương diện chính sách đối với các cơ quan hữu quan trong thực hiện Chiến lược những năm tiếp theo, góp phần vào sự phát triển bền vững đất nước.