Theo đó, các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia các hoạt động với vỏ bọc sinh hoạt tôn giáo, nhưng thực chất đang lợi dụng người dân nhằm phục vụ cho những mưu đồ chính trị đen tối. Đó là những bàn tay đen, đẩy những tín đồ xa rời sinh hoạt tôn giáo thuần túy, để thực hiện các hoạt động trái pháp luật, xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam…

Tôn giáo là vấn đề nhạy cảm bởi nó gắn với niềm tin của con người đối với thế giới đối tượng thiêng và một khi niềm tin tôn giáo bị lợi dụng cho những mục đích xấu sẽ gây ra những hệ lụy khó lường. Vì vậy, nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay cần được quan tâm đặc biệt. Người dân cần nêu cao cảnh giác, đấu tranh với các hành vi kích động chống phá này...

Mời quý vị và các bạn nghe bài viết tại đây: