Văn hóa Việt Nam đã, đang được đặt trong tâm thế mới, yêu cầu mới, với mục tiêu trọng tâm, cốt lõi là xây dựng con người. Chúng ta đã thành công trong công cuộc đổi mới về kinh tế, hội nhập… Hơn lúc nào hết, giờ cần quan tâm đến công cuộc đổi mới thực sự trong lĩnh vực văn hóa, tạo nền tảng tinh thần, động lực cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cốt lõi của văn hóa là con người. Nhưng làm thế nào để xây dựng, hoàn thiện những con người văn hóa, có nhân cách? đang là một thách thức, đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược, cách làm quyết liệt.

Cùng các chuyên gia bàn luận trong chương trình phát sóng lúc 11h và 15h30, Thứ Hai ngày 23/10.

Hãy tương tác:

- Trực tuyến trên VOV2.VN

- Fanpage: VOV2 Cuộc sống muôn màu

- Youtube: VOV2 Văn hóa Xã hội