Chiều 21/6/2024, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn, Tổ giúp việc Ban Biên soạn cuốn sách.

Cuốn sách là tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Trong đó bài viết sớm nhất là vào năm 1968.

Cuốn sách được chia thành 3 phần: Phần thứ nhất: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc; Phần thứ hai: Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững; Phần thứ ba: Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống.

Nội dung cuốn sách thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho rằng, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói riêng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung. Nội dung cuốn sách đồng thời khắc họa sâu sắc, sinh động một nhân cách văn hóa cao đẹp, giản dị, gần gũi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Một trong những điểm nhấn nữa của cuốn sách là hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa, hội nghị văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương, các cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị trong ngành văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc.

Bộ Trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho rằng, cuốn sách sẽ là cẩm nang quý về văn hóa của đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác văn hóa cũng như của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc: “Cuốn sách có giá trị vô cùng to lớn. Đây không chỉ là một sản phẩm trí tuệ tâm huyết riêng của đồng chí Tổng Bí thư, mà quan trọng hơn đó được hiểu như một công trình khoa học có tính chất hệ thống, tập hợp những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài phát biểu, những bài viết của người đứng đầu Đảng ta về bản chất và đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam, về vai trò sứ mệnh của văn hóa như nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững, sự gắn kết của văn hóa với kinh tế và chính trị, về giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống cách mạng, về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới”- Bộ trưởng Bộ VH-TT& DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Thay mặt giới văn nghệ sĩ, PGS.TS Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam nhận định, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tri thức sâu rộng, sự am hiểu tinh tế về tính chất, đặc điểm, đặc trưng của văn hóa, của từng loại hình văn hóa, văn học, nghệ thuật. Trải qua nhiều thời kỳ, trên nhiều cương vị công tác, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hoá Việt Nam, đặc biệt quan tâm đến văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ - trí thức nước nhà: “Qua cuốn sách, một lần nữa chúng tôi nhận thức sâu hơn về vai trò của giới văn nghệ sĩ, về những vấn đề lý luận và thực tiễn đã và đang đặt ra đối với sự nghiệp văn hóa, văn học, nghệ thuật nước nhà” – Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân bày tỏ.

Tinh thần, tư tưởng và những nội dung của cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” sẽ là kim chỉ nam, là định hướng quan trọng để xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Do vậy, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, thời gian tới các cơ quan tuyên giáo các cấp và các cơ quan báo chí, xuất bản cần tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc tuyên truyền nội dung cuốn sách phải được tổ chức có chiều sâu và hiệu quả, góp phần tiếp tục tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức biên dịch và xuất bản cuốn sách bằng nhiều thứ tiếng, phát hành rộng rãi đến các cơ quan đối ngoại trong và ngoài nước, góp phần phục vụ công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban cán sự đảng Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cho các đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách. Đồng thời, cần tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước và cụ thể hóa trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. Hệ thống giáo dục toàn quốc tập trung nghiên cứu, xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về văn hóa trên cơ sở nội dung cuốn sách.

Để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo nhân dân trong và ngoài nước, cùng với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân, bạn đọc trong nước và nước ngoài trên trang https://sachquocgia.vn.

Thông qua buổi lễ ra mắt cuốn sách, cùng với việc tuyên truyền, giới thiệu sách sẽ được các Ban, Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị triển khai trong thời gian tới, những nội dung cốt lõi, ý nghĩa, giá trị sâu sắc của cuốn sách chắc chắn sẽ được lan tỏa, góp phần tạo những bước chuyển biến quan trọng, hiệu quả từ nhận thức đến hành động, góp phần vào thành tựu của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.