Hiện nay, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh có 2.253 hội viên Cựu chiến binh và 1.178 Cựu quân nhân tham gia sinh hoạt tại các chi, tổ hội, câu lạc bộ ở 11 xã, thị trấn trong huyện. Hầu hết cán bộ, hội viên đều giữ vững và phát huy tốt truyền thống bộ đội Cụ Hồ và đóng góp tích cực cho các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Cùng với các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đến nay Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện cũng đã vận động xây dựng được 64 “chi hội mẫu”, 23 “chi hội mẫu tiên tiến” và 50 câu lạc bộ môi trường nâng cao. 2.143 hộ hội viên được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa, nông thôn mới và 1.850 hội viên đạt chuẩn hội viên gương mẫu. Đáng chú ý là đến cuối năm 2020 huyện Tiểu Cần không còn hộ hội viên Cựu chiến binh nghèo, chỉ còn 44 hộ cận nghèo; trong đó có 07 hộ chuyển sang bảo trợ xã hội, 01 hộ xin thoát cận nghèo và 36 hộ được hỗ trợ, đủ điều kiện xóa cận nghèo… Thông qua các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, năm 2020 huyện Tiểu Cần có hàng chục cán bộ, hội viên được khen thưởng thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

Phát huy thành tích đã đạt được; năm 2021 Hội Cựu chiến binh huyện Tiểu Cần xác định mục tiêu là tiếp tục động viên các thế hệ Cựu chiến binh phát huy tốt bản chất và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”. Theo đó, Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện sẽ vận động những Cựu chiến binh là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại tích cực giúp đỡ, giải quyết việc làm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tăng dần tỷ lệ Cựu chiến binh có đời sống khá, giàu; vận động hội viên Cựu chiến binh, Cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi tham gia Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh, Cựu quân nhân tỉnh đạt từ 5% trở lên. Hướng dẫn các hộ Cựu chiến binh cận nghèo có nhu cầu được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh.

Cựu chiến binh Tiểu Cần phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ ít nhất 04 cuộc/năm. Thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh huyện với Ban Chỉ huy Quân sự huyện trong công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác đưa quân hàng năm; vận động, tập hợp ít nhất 70% Cựu quân nhân có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, cựu chiến binh tích cực thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình về đảm bảo an ninh trật tự. Nổi bật nhất là mô hình tuyên truyền, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật theo Đề án 01 của UBND tỉnh và Kế hoạch 05 của Công an huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng hòa nhập cộng đồng.

(Theo travinh.gov.vn)