Chiều nay (30/5), sau khi nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi), Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về nội dung này.

Theo tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi) gồm 22 điều. Mục đích là nhằm thay thế Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014.

Theo đại biểu Trịnh Xuân An, Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai, đây là việc làm cần thiết và kịp thời để khắc phục những bất cập, hạn chế của Nghị quyết số 85 của Quốc hội trong quá trình triển khai. Ví như về hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm không quy định rõ về thời hạn thực hiện, dẫn đến việc không đồng bộ, thống nhất trong cả nước; hay biểu mẫu báo cáo kết quả công tác của người được lấy phiếu tín nhiệm còn chung chung, chưa cụ thể gây khó khăn cho đại biểu trong việc đánh giá mức độ tín nhiệm.

Đặc biệt, việc xây dựng dự thảo nghị quyết này còn nhằm thể chế hóa Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật trong bối cảnh các năm gần đây Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung một số luật có nội dung liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND. “Các đại biểu chúng tôi đánh giá rất cao Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Quy định có nhiều nội dung, trong đó có những điểm mới, thể hiện rất quyết liệt trong công tác cán bộ. Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi) bám rất sát tư tưởng của Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị”, ông An phân tích.

Sau khi nghiên cứu, ông An cho rằng việc xây dựng dự thảo nghị quyết này còn thể hiện được tin thần trách nhiệm của Quốc hội đối với người được bầu, phê chuẩn giữ chức vụ; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông tin tưởng Nghị quyết sau khi được hoàn thiện và thông qua sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. “Với cách làm của Quốc hội hiện nay - rất công tâm, khách quan và sát sao với hoạt động của những vị trí mà Quốc hội bầu và phê chuẩn, chúng ta sẽ đánh giá đầy đủ, chính xác và toàn diện về cán bộ”, ông An bày tỏ.

PGS.TS Chu Hồi, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cũng đánh giá cao nội dung của dự thảo nghị quyết khi so sánh với Nghị quyết 85/2014. Ông cho rằng khi được hoàn thiện và thông qua, đây sẽ là công cụ để cán bộ tự soi lại mình nhằm khắc phục những nhược điểm nếu có. “Quan điểm cũng như mong muốn của Đảng ta khi lấy phiếu tín nhiệm là để cán bộ có thể giúp nhau tiến bộ hơn. Cán bộ nhìn vào kết quả lấy phiếu tín nhiệm để soi mình, nếu thấy thiếu sót, khuyết điểm thì kịp thời điều chỉnh hành vi, thái độ, ý thức, tinh thần trách nhiệm của mình”, PGS.TS Chu Hồi chia sẻ.

Tuy nhiên, để nghị quyết phát huy hiệu quả trong thực tiễn, PGS.TS Chu Hồi kiến nghị Quốc hội cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo theo hướng việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ là một “kênh” để đánh giá cán bộ. “Tôi cho rằng chỉ nên coi kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ là tài liệu tham khảo quan trọng để đánh giá cán bộ. Kinh nghiệm ở một số nước, họ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm một vài lần để đánh giá cán bộ. Đây cũng là cách để họ tránh sự lạm dụng giữa các nhóm lợi ích khác nhau, làm méo nó ý nghĩa của việc lấy phiếu”, PGS.TS Chu Hồi góp ý.

Theo kế hoạch, ngày 9/6 tới, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết này, sau đó tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện và biểu quyết thông qua vào ngày 23/6.

Dự kiến, Quốc hội khóa XV sẽ bắt đầu tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn vào kỳ họp thứ VI, khai mạc vào tháng 10/2023.