Ngày 31/12/2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Mục đích của việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật đất đai là: Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; Tạo sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai; Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

9 nội dung lấy ý kiến nhân dân

Nhân dân đóng góp ý kiến vào toàn bộ Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Trong đó nhấn mạnh 9 nội dung trọng tâm của dự thảo Luật gồm: (1) quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) phát triển quỹ đất; (4) giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) hộ gia đình sử dụng đất.

Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng như sau: (1) Các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; (2) Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác...(3) Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; (4) Các chuyên gia, nhà khoa học.

Thời gian và hình thức lấy ý kiến

Nhân dân góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến; - Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; - Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): luatdatdai.monre.gov.vn hoặc thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03 tháng 01 năm 2023 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023.

Đường link đăng tải Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và lấy ý kiến nhân dân: https://luatdatdai.monre.gov.vn/tham-van-du-thao-luat