Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu. Đó là liên tiếp trong 4 năm, từ 2016-2019, nước ta đứng trong top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Tuy nhiên, theo ông Bùi Thanh Bảo, Đại biểu Đoàn Nghệ An, kết quả ấy chưa tương xứng với tiềm năng. Một trong những nguyên nhân khiến kết quả còn hạn chế là do nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Ông Bảo cho rằng, Đại hội lần này, Đảng ta chọn việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là quyết sách đúng đắn. “Điểm nghẽn của nền kinh tế hiện nay là chất lượng nguồn nhân lực cao chưa nhiều, chưa đáp ứng sự nghiệp phát triển kinh tế. Nguồn nhân lực chất lượng cao không có nghĩa là cứ phải học cao, là tiến sĩ, giáo sư, mà là chuyên sâu một lĩnh vực hay ngành nào đó để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của sự phát triển” - ông Bảo phân tích.

Ông Lê Tiến Châu, Đoàn Đại biểu tỉnh Hậu Giang cũng khẳng định tiềm năng, thế mạnh của đất nước chưa được phát huy triệt để là do nguồn nhân lực còn hạn chế về trình độ. Vì thế, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng coi việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá, rất phù hợp với yêu cầu thực tiễn để đất nước phát triển lên tầm cao mới. “Năng suất lao động của Việt Nam chúng ta dù có phát triển nhưng so với yêu cầu và các quốc gia xung quanh thì còn rất khiêm tốn” - ông Châu nêu dẫn chứng. Ông Châu còn vui mừng hơn khi nhận thấy bên cạnh việc tập trung ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII lần này, Đảng còn quan tâm đặc biệt đến việc hoàn thiện thể chế, đầu tư cơ sở hạ tầng.

Căn cứ vào thực tiễn tại địa phương, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Đoàn Đại biểu tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định để đất nước có bước chuyển mình nhanh, mạnh mẽ và vững chắc, trong thời gian tới cần phải tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là hướng đi mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa lựa chọn trong thời gian tới. “Đại hội đề ra ba khâu đột phá, trong đó có đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là khâu quan trọng để chúng ta tiếp tục đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ để hiện đại hóa đất nước"- bà Thủy cho biết.

Trình bày tham luận tại Đại hội, lãnh đạo của hai thành phố lớn Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều khẳng định, trong xu thế toàn cầu hóa và bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc phát triển nguồn nhân lực, áp dụng khoa học-công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là rất quan trọng để tiếp tục nâng cao tiềm lực, vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều này cho thấy tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng chọn việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá trong thời gian tới nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của đất nước là hướng đi đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.