Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với vai trò và sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Người đã lựa chọn, ươm mầm những hạt giống đỏ - thế hệ những người cộng sản đầu tiên của cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). Những chiến sĩ cộng sản kiên trung thế hệ đầu tiên đó đã chiến đấu, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, lãnh đạo Nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; là nhân tố quan trọng thúc đẩy hoàn thành sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, TS. Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết, Trưng bày giúp công chúng có dịp tiếp cận với những kỷ vật, tài liệu gốc cùng tư liệu, hình ảnh quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những cán bộ đầu tiên được Bác Hồ ươm mầm, gieo trồng, đào tạo và những chiến sĩ cách mạng đấu tranh trong nhà tù thực dân, đế quốc - những hạt giống đỏ đầu tiên đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về những cống hiến to lớn của lớp thanh niên trong những năm tháng đầu tiên của cách mạng vô sản Việt Nam, qua đó thể hiện sự tri ân đối với thế hệ cha anh đã không quản hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về lịch sử dân tộc, quyết tâm học tập, rèn luyện, đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ và dựng xây đất nước hôm nay.

Trưng bày "Những hạt giống đỏ" giới thiệu hơn 100 tài liệu, hiện vật và nhiều hình ảnh tư liệu quý hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày được chia làm 2 phần:

Phần 1: Người ươm mầm những hạt giống đỏ: Giới thiệu vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với việc đào tạo, ươm mầm những hạt giống đỏ cho cách mạng Việt Nam thông qua cuốn Đường Kách mệnh (Cuốn sách đã được công nhận là Bảo vật quốc gia); các khóa đào tạo huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc); những hình ảnh, tài liệu, hiện vật và câu chuyện về đội ngũ thế hệ cán bộ cách mạng Việt Nam đầu tiên.

Phần 2: Khí phách người cộng sản: Giới thiệu tài liệu, hiện vật, hình ảnh về sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/1930 gắn với vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng những hạt giống đỏ đầu tiên - là các học trò xuất sắc của Người. Bên cạnh đó là những kỷ vật, tác phẩm, tài liệu chính trị, câu trích, câu nói nổi tiếng đầy khí phách của những chiến sĩ cách mạng trong nhà tù thực dân, đế quốc. Mặc dù trong điều kiện giam giữ vô cùng khắc nghiệt, bị tra tấn tàn bạo nhưng với khẩu hiệu "Biến nhà tù thành trường học cách mạng", tại nơi tù ngục này, các Đảng viên đã bí mật thành lập Chi bộ Đảng. Những cán bộ của Đảng đã cùng nhau trao đổi, biên soạn tài liệu lý luận chính trị, tổ chức các lớp học văn hóa, lý luận, trau dồi chủ nghĩa Mác Lênin… góp phần quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc sau này.

Thông qua những câu chuyện có thật, người thực, việc thực và sống động đã diễn ra trong lịch sử được giới thiệu tại trưng bày, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu thêm về cống hiến của lớp thanh niên trong những năm tháng đầu tiên của cách mạng vô sản ở Việt Nam. Từ đó nhận thức sâu sắc hơn vai trò của những hạt giống đỏ được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh ươm mầm, gieo trồng cho cách mạng Việt Nam. Qua đó, thể hiện sự tri ân đối với thế hệ cha anh đã cống hiến trí tuệ và mạng sống của mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Khơi dậy lòng yêu nước, tự hào về lịch sử dân tộc, quyết tâm học tập, rèn luyện, đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ và dựng xây đất nước.

Trưng bày mở cửa từ nay đến tháng 3/2024.