“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một lời khẳng định về truyền thống quý báu của dân tộc ta, nó đã trở thành di sản vô giá, tạo nên sức mạnh to lớn, là động lực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Điều này được thể hiện rất rõ tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Tinh thần đoàn kết không chỉ giúp đồng bào vượt qua được những trở ngại, khó khăn để vươn lên trong cuộc sống mà quan trọng là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc trong mỗi người.

Nhiều vùng đồng bào dân tộc thiếu số, vùng sâu vùng xa điều kiện vẫn còn thiếu thốn nhưng chính sự đoàn kết đã giúp đồng bào nơi đây phát huy tối đa mọi nguồn lực, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhờ vậy nhiều xã đặc biệt khó khăn đã đang chuyển mình, thoát nghèo vươn lên phát triển kinh tế. Nhiều nghề truyền thống của đồng bào đã được phục dựng, bảo tồn và phát triển để tạo những sản phẩm mang những đặc trưng rất riêng có.

Xin mời nghe bài viết tại đây: