Sửa đổi Luật, điện ảnh Việt Nam liệu có "cất cánh"?

[VOV2] - Sửa đổi Luật Điện ảnh có là yếu tố tiên quyết thúc đẩy điện ảnh Việt Nam phát triển?

Anh Tuấn

Năm 2014, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trong đó, công nghiệp văn hóa được xác định là ngành chủ chốt của Việt Nam trong 20 năm tới. Cụ thể hóa Nghị quyết đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó điện ảnh được xem là mũi nhọn.

Luật Điện ảnh hiện hành thực thi từ năm 2006 đã có nhiều lỗi thời. Trong 2 năm qua, Quốc hội đã giao Bộ Văn hóa -Thể thao & Du lịch soạn thảo Luật Điện ảnh sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội xem xét vào giữa năm 2021. Sửa đổi Luật Điện ảnh có là điều kiện duy nhất để điện ảnh Việt Nam cất cánh?

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục