Đối thoại chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế”, đây là hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng 500 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối, Bí thư, Phó bí thư, cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên, sinh viên các Trường Đại học, Học viện trong Khối.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước, đó là “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Để hiện thực mục tiêu đó, Đảng ta xác định cùng với việc hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thì “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt” là một trong các đột phá chiến lược cần tập trung triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Có thể nói việc xác định đột phá chiến lược này xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước, kế thừa kinh nghiệm của thế giới cũng như truyền thống đã được cha ông ta đúc kết “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Khối khẳng định: Với gần 90.000 đoàn viên, thanh niên đang học tập, lao động, công tác tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo cấp Trung ương, trong những năm qua, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương luôn ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình đối với đất nước, với cơ quan, đơn vị; luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, thường xuyên trau dồi về chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Trước yêu cầu phát triển của đất nước trong hình hình mới, để tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ Khối các cơ quan Trung ương thì bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mỗi cán bộ, công chức trẻ thì cũng luôn cần có sự quan tâm, tạo điều kiện, định hướng thường xuyên của Đảng, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế”, các câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên tại buổi đối thoại tập trung vào các nội dung như: Công tác chỉ đạo của Đảng ủy Khối, công tác phối hợp giữa Đảng ủy với lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương trong triển khai các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên hiện nay; định hướng, giải pháp khơi dậy và phát huy khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước phát triển hùng cường cho cán bộ, công chức trẻ, đoàn viên, thanh niên; việc phát huy hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành của Đoàn trong nâng cao chất lượng nhân lực trẻ chất lượng cao hiện nay; việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng, là dịp để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lắng nghe, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong Khối các cơ quan Trung ương; qua đó, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong thời gian tới. Đồng thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Khối, Trung ương Đoàn, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Bí thư thường trực Trung ương Đoàn vì sự phát triển thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.