Về quyền lợi của người tham gia BHYT, tại khoản 1 Điều 14 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định: Chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (MLCS) sẽ tăng lên. Hiện mức lương cơ sở đang là 1.490.000 đồng, chi phí cho một lần khám chữa bệnh (KCB) là 223.500 đồng, vào ngày 01/07 tới đây, khi lương cơ sở tăng 1.800.000 đồng thì chi phí cho một lần KCB sẽ tăng lên 270.000 đồng.

Khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật BHYT. Cụ thể, tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên như sau: Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 06 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ quan BHXH xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó. Như vậy, nếu hiện tại, số tiền người bệnh phải cùng chi trả tăng từ 8.940.000 đồng lên 10.800.000 đồng. Người bệnh sẽ nộp số tiền này cho cơ sở KCB và lấy hóa đơn số tiền này để cơ quan BHXH thanh toán.

Trong trường hợp người bệnh được thanh toán trực tiếp được quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ: Khi người bệnh đi KCB tại cơ sở không ký hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu) thanh toán theo chi phí trực tiếp. Mức thanh toán này cũng sẽ tăng khi mức lương cơ sở tăng. Cụ thể hiện nay, đối với KCB ngoại trú tại tuyến huyện, mức thanh toán trực tiếp không vượt quá là 223.500 đồng, tương đương 0,15 tháng lương cơ sở. Kể từ 01/07, mức này sẽ là 270.000đ.

Khi mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 1,8 triệu đồng, theo quy định tại điểm b Điều 3 Thông tư số 04/2017/TT-BYT, quỹ BHYT thanh toán tổng mức chi phí vật tư y tế của người bệnh trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 81 triệu đồng, tương đương với 45 tháng lương cơ sở, tăng gần 14 triệu đồng so với mức thanh toán hiện nay.