Năm 2023, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai sáu nhóm nhiệm vụ và bốn nhóm giải pháp với mục tiêu xuyên suốt: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ngành văn hóa tiếp tục đổi mới tư duy làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa. Các sự kiện văn hóa được thực hiện bài bản, có điểm nhấn, tạo hình ảnh và có sức lan tỏa, bám sát mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa...

Trao đổi với VOV2, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có đánh giá về những kết quả cơ bản mà ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch đạt được trong năm qua và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024: