Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với các Bộ, ngành về tiến độ xây dựng dự thảo Chương trình mục tiêu Quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, diễn ra sáng nay, tại Trụ sở Chính phủ.

Báo cáo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Dự thảo Chương trình hệ thống lại các quan điểm của Đảng được nêu trong Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xác định mục tiêu chính; từ đó hướng đến xây dựng hệ giá trị về văn hóa, gia đình, con người Việt Nam; tập trung giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; xây dựng có trọng tâm trọng điểm các lĩnh vực văn hóa được xác định cần thiết phải ưu tiên…

Theo Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: Có 9 dự án thuộc Chương trình liên quan đến phát triển nhân cách văn hóa con người Việt Nam như: xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; thúc đẩy sự phát triển văn học nghệ thuật; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực văn hóa; phát triển nguồn nhân lực văn hóa.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành đã cho ý kiến về các mục tiêu cụ thể, phạm vi thực hiện, nguồn lực thực hiện chương trình và giai đoạn triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị: Chương trình tổng thể cần giải quyết mối quan hệ, khả năng tích hợp các chương trình, kế hoạch, chiến lược trong các lĩnh vực, phân ngành văn hoá. Đối với các giải pháp, cần xây dựng chính sách đầu tiên để nhận thức và tác động đúng, quản lý văn hóa và chấn hưng đúng chỗ. Đối với giải pháp về nguồn lực, nhà nước đầu tư thường xuyên để văn hóa phục vụ kinh tế, gắn với xã hội hóa. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để quảng bá, truyền thông về văn hóa.

"Mục tiêu số một là chấn hưng, tức là bảo vệ bảo tồn, duy tu những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mà hiện nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng và có thể mất. Thứ 2 là mục tiêu phát triển, hiện nay là thiết chế văn hóa, làm sao mà xây dựng được môi trường văn hóa, thiết chế văn hóa. Thứ ba là phải coi văn hóa để làm kinh tế và kinh tế văn hóa. Tôi đề nghị tập trung vấn đề phát triển các không gian sáng tạo", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ.