Sáng 16/9, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu tiếp tục phiên thảo luận quan trọng “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững”.

Phiên thảo luận chuyên đề do ông Kamal Ait Mik, nghị sĩ Ma-rốc, thành viên Ban Lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU chủ trì.

Ông Kamal Ait Mik khẳng định, việc đối thoại liên tôn giáo, liên văn hóa, thúc đẩy đa dạng văn hóa là rất cần thiết, đặc biệt, cần hướng tới những người yếu thế như phụ nữ, trẻ em, những người di cư, thanh niên, người tàn tật.

“Trong hội nghị này, chúng ta hướng tới đối tượng thanh niên, những chủ thể của tương lai, đóng vai trò quan trọng và cần có những vị trí tốt hơn nữa trong xã hội”, ông Kamal Ait Mik nói.

Trong phiên họp này, ông Kamal Ait Mik nhấn mạnh các đại biểu sẽ tập trung vào vai trò của các nghị viện và nghị sĩ trẻ trong việc thúc đẩy sự tôn trọng đa dạng văn hóa trong thời đại chuyển đổi công nghệ và toàn cầu hóa.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ thảo luận về hợp tác kỹ thuật số dựa trên đạo đức, giảm thiểu những hậu quả không mong muốn của Chuyển đổi số đối với quyền riêng tư, an ninh và phúc lợi, đồng thời tạo ra một môi trường và hệ sinh thái thuận lợi cho văn hóa và sự đa dạng văn hóa.

Đa dạng văn hóa là tài sản chung quý giá của nhân loại

Chia sẻ quan điểm tại phiên thảo luận chuyên đề “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhắc lại Tuyên ngôn thế giới về đa dạng văn hóa 2001, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) đã khẳng định đa dạng văn hóa là tài sản chung quý giá của nhân loại, cần thiết đối với nhân loại như đa dạng sinh học đối với tự nhiên, là khởi nguồn cho giao lưu, đổi mới và sáng tạo.

Bên cạnh đó, đa dạng văn hóa có vai trò quan trọng đối với việc thực hiện đầy đủ các quyền con người và các quyền tự do cơ bản, nâng cao vai trò và địa vị của phụ nữ trong xã hội, tạo sự gắn kết, hòa hợp xã hội, vì vậy cần lồng ghép đa dạng văn hóa như một yếu tố có tính chiến lược vào các chính sách phát triển quốc gia và quốc tế, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc…

Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, Việt Nam là đất nước có bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống hàng ngàn năm. Văn hóa Việt Nam có sự thống nhất trong đa dạng, là sự hòa quyện, kết tinh giữa bản sắc văn hóa 54 dân tộc anh em. Cộng đồng 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam đều chung một ý thức quốc gia - dân tộc, đều chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Việt Nam đã và đang thực thi và không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách theo phương châm xuyên suốt “lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững”.

Cụ thể, ông Sơn cho biết, Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm, chú trọng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành chính sách nhằm thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững...

Đến nay, Việt Nam đã có 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, 3 di sản tư liệu thế giới, 6 di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 3 công viên địa chất toàn cầu, 1 thành phố sáng tạo (trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO), đóng góp hết sức quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, các địa phương sở hữu di sản nói riêng.

Ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình, ông Sơn khẳng định: "Việt Nam đã chủ động tham gia, thể hiện vai trò tích cực, trách nhiệm tại các cơ chế đa phương, góp phần phát huy, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa trên quy mô khu vực và quốc tế".

Nhấn mạnh đa dạng văn hóa được xem là nguồn lực cho sự phát triển của thế giới hiện tại cũng như trong tương lai tuy nhiên theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn đa dạng văn hóa ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước đang gặp nhiều thách thức, đặc biệt là những thách thức phi truyền thống của một kỷ nguyên số và toàn cầu hóa, ảnh hưởng không nhỏ đến tính bền vững của di sản văn hóa, văn hóa các dân tộc.

Từ thực tế này, đại biểu Bùi Hoài Sơn cho rằng việc thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số và toàn cầu hóa cần tập trung vào các nội dung: Hợp tác kỹ thuật số dựa trên đạo đức và giảm thiểu tác động không mong muốn của chuyển đổi số đối với quyền riêng tư, bảo mật và hạnh phúc. Phát huy vai trò của văn hóa trong các chính sách phát triển tại cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Cam kết bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa, tạo môi trường, hệ sinh thái thuận lợi cho văn hóa và đa dạng văn hóa...

Trong bài phát biểu ghi hình gửi tới Hội nghị, bà Gabriela Ramos, Phó Tổng Giám đốc Khoa học Xã hội và Nhân văn (UNESCO), chỉ rõ thế giới thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các thách thức như chiến tranh, biến đổi khí hậu..., làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa các nước và những người trẻ.

Theo bà Gabriela Ramos cho biết, UNESCO đã có nhiều nỗ lực, kế hoạch cụ thể để khuyến khích người trẻ tham gia giải quyết các vấn đề lớn, tăng cường vai trò của người trẻ, đưa ra những công cụ, khuôn khổ phù hợp để tăng cường đối thoại chính trị, thúc đẩy sự tham gia của thanh niên một cách bao trùm.

Trong Hội nghị sắp tới tại Mexico, UNESCO cũng sẽ kêu gọi sự tham gia tích cực hơn nữa của thanh niên vào tiến trình thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Với sự trợ giúp của các công cụ, khuôn khổ, sự đào tạo kỹ năng về truyền thông số, người trẻ có thể tiếp cận được những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 để tạo ra sự thay đổi.

UNESCO sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác để thúc đẩy việc nâng cao bộ kỹ năng cho thanh niên, đồng thời tin tưởng rằng thế hệ thanh niên sẽ hiểu biết, có trách nhiệm, có ý thức sử dụng các công cụ một cách đúng mục đích, phòng ngừa các rủi ro để hướng tới sự phát triển bền vững.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội Việt Nam Trịnh Xuân An cho biết, đa dạng văn hoá là nền tảng quan trọng cho sự thúc đẩy văn hoá trong phát triển bền vững và thịnh vượng của các quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, các quốc gia cần tiếp tục bảo tồn, thúc đẩy bản sắc văn hoá, tôn trọng sự đa dạng văn hoá của nhau, chia sẻ thúc đẩy những đặc sắc văn hoá của các cộng đồng vì sự phát triển chung. Đồng thời tôn trọng các quốc gia, hợp tác với các quốc gia để cùng nhau thúc đẩy đa dạng văn hoá thay vì gây ra xung đột, mâu thuẫn trong bối cảnh rất phức tạp hiện nay....

Theo đại biểu, ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, thanh niên đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy đa dạng văn hoá. Giới trẻ đang tạo ra những hình thức thúc đẩy văn hoá mới như nghệ thuật số, nghệ thuật truyền thông; văn hoá đang ngày càng trở nên đa dạng nhờ sự đóng góp của thanh niên.

Để thúc đẩy hơn nữa vai trò, thế mạnh của giới trẻ trong thúc đẩy đa dạng văn hoá, đại biểu cho rằng cần khuôn khổ chính sách toàn diện, khuyến khích sự tham gia lành mạnh của thanh niên. Các nghị viện cần đóng góp vai trò chính trong việc xây dựng các chính sách quản trị; các nhà hoạch định chính sách cần có những nguyên tắc đa dạng văn hoá tổng quan, đưa những nguyên tắc này vào những chính sách và hoạt động hợp tác của thanh niên.