Dự hội thảo có Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an chủ trì hội thảo, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật cùng đại diện các ban, bộ, ngành trung ương cùng đại biểu các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh, công tác ngành công an có tính đặc thù cao, có sự liên quan mật thiết đến rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ CAND không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên ngành, có trình độ khoa học, kỹ thuật, mà còn phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, thể hiện phong cách chuẩn mực, văn hóa trong công tác, chiến đấu, trong ứng xử và trong cuộc sống thường ngày.

Các đại biểu dự Hội thảo đã tập trung thảo luận những vấn đề về lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển văn hóa của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND, để từ đó đưa ra những mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh lực lượng CAND là một bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, luôn xứng đáng là “thanh bảo kiếm” của Đảng. “Cái quyết định cuối cùng là từ tư tưởng văn hóa, từ chính “cái đầu’ của con người. Do vậy, cần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân, mục tiêu tạo nên “động lực”, tạo “động cơ”, tạo chỉ số “sáng tạo” và “ý chí vượt khó”, tạo sức mạnh đối với từng cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và ngành giao phó".

Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nguyên Tổng biên tập Tạp chí CAND khẳng định, việc xây dựng và khắc họa hình tượng người chiến sĩ Công an trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật đã góp phần tuyên truyền những hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ CAND trong quá trình công tác, chiến đấu. "Các tác phẩm văn học về CAND đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức, thái độ, hành động của cán bộ, chiến sĩ, do đó, cần phải tiếp tục phát huy".

Tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội hiện còn diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng nặng nề hơn đối với nhiệm vụ phải tăng cường, nâng cao hơn nữa văn hoá chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị. Theo PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhiệm vụ quan trọng lúc này là cần nâng cao trình độ giác ngộ và bản lĩnh chính trị; Tăng cường năng lực tư duy, trí tuệ; Chú trọng năng lực ra quyết định lãnh đạo; Bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng… "Việc nâng cao văn hoá chính trị của người cán bộ, đảng viên phải được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, sự vững mạnh của hệ thống chính trị. Đặc biệt, phải gắn liền với việc rèn luyện đạo đức, lối sống và đề cao trách nhiệm nêu gương".

Còn theo TS Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTT&DL, văn hóa trong CAND là một bộ phận của văn hóa dân tộc, do vậy muốn xây dựng và phát triển trước hết phải nghiên cứu và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và phát triển văn hóa; các quan điểm và định hướng của Đảng, Nhà nước; những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

"Chúng ta cần tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa CAND và việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt cần đẩy mạnh chuyển đổi số để hình thành môi trường văn hoá số trong CAND; lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong văn hóa và những điển hình tiên tiến của ngành công an trong cán bộ, chiến sĩ của ngành và trong toàn xã hội” - TS Vũ Dương Thúy Ngà đề xuất.

Hội thảo khoa học “Lý luận về xây dựng, phát triển văn hóa trong CAND” là diễn đàn quan trọng để lực lượng CAND tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn những quan điểm phát triển, cơ hội - thách thức, mục tiêu định hướng, phát triển văn hoá, văn nghệ trong CAND thời kỳ mới. Đồng thời, khẳng định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của văn hoá, văn nghệ đối với việc xây dựng văn hoá CAND, xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ mới.