Để hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Nghệ An vinh dự được Bộ VHTTDL chọn là địa phương tổ chức Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Và đặc biệt hơn, sự kiện này được tổ chức tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nam Đàn cũng là một trong 4 huyện của cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018 - 2025 theo Quyết định số 17/QĐ-TTg.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VH - TT tỉnh Nghệ An cho biết, xác định xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở, môi trường văn hóa lành mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng con người thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, thì ngoài việc công bố chủ đề công tác năm sẽ là các hoạt động hưởng ứng của tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước với một tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới. Trong đó tập trung thực hiện đồng bộ, hướng mọi hoạt động về cơ sở, hỗ trợ cơ sở để không ngừng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Sau Lễ công bố và triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VH-TT&DL: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” tại Nghệ An là chuỗi hoạt động ý nghĩa liên tiếp được tổ chức gồm: Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần III năm 2022 lồng ghép triển khai chủ đề năm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở tại Kon Tum; Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - 2022 lồng ghép triển khai chủ đề năm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở tại TP. Cần Thơ; Hội diễn Tiếng hát công nhân lao động năm 2022 tại Bắc Ninh; Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Báo Văn Hóa, Viện VHNT quốc gia Việt Nam tổ chức trao giải thưởng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh năm 2022” tại Hà Nội, tháng 11/2022.

Vụ Gia đình, Bộ VH-TT&DL chủ trì, tổ chức triển khai nhiệm vụ về xây dựng đời sống văn hóa, gia đình hạnh phúc cho công nhân lao động ở khu công nghiệp, khu chế xuất tại tỉnh Hải Dương. Tổ chức hoạt động truyền thông trong các dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3, Ngày Gia đình Việt Nam 28.6; Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25.11. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tác hại của các tệ nạn xã hội đối với gia đình và các biện pháp hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Vụ Văn hóa dân tộc xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch: dân tộc Mông, Thôn Hóa Chéo Phìn, xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; dân tộc Hà Nhì, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Xây dựng mô hình điểm văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số vùng di dân tái định cư thuỷ điện: dân tộc Ba Na, thôn Kon Pao Kla, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số; mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.