Đây là một trong số nhiều nội dung quan trọng nằm trong Nghị quyết số 218 của Chính phủ vừa ban hành ngày 18/12. Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu mở rộng danh mục dịch vụ khám chữa bệnh, danh mục thuốc, thiết bị, vật tư y tế ở y tế cơ sở do quỹ BHYT chi trả tương ứng với mức tăng BHYT. Đồng thời, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong việc thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ này theo tiến độ thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế.

Hiện mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình được quy định tại Nghị định 146/2018 của Chính phủ, như sau:

- Người thứ nhất: 4,5% mức lương cơ sở (tương ứng 81.000 đồng/tháng; 972.000 đồng/năm theo mức lương từ 1/7)

- Người thứ hai: 70% mức đóng của người thứ nhất (3,15% mức lương cơ sở).

- Người thứ ba: 60% mức đóng của người thứ nhất (2,7% mức lương cơ sở).

- Người thứ tư: 50% mức đóng của người thứ nhất (2,25% mức lương cơ sở).

- Người thứ năm trở đi: 40% mức đóng của người thứ nhất (1,8% mức lương cơ sở).

Nghị quyết số 218 cũng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về thiết bị y tế; nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập cơ quan Kiểm soát bệnh tật Trung ương, hoàn thành vào quý IV/2024; Thực hiện thống nhất trung tâm y tế cấp huyện trực thuộc UBND cấp huyện...

Cùng đó, đổi mới chính sách và phương thức đào tạo, bồi dưỡng nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng, nhất là nhân viên làm việc tại trạm y tế xã, nhân viên y tế thôn bản. Nâng cao năng lực nhân viên y tế cơ sở; điều động, luân phiên bác sĩ, nhân viên y tế về công tác tại y tế cơ sở, nhất là tại trạm y tế xã. Đây là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm.

Bộ Y tế cũng được giao phối hợp Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu có quy định về tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của ngành y tế; nghiên cứu bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ, nhân viên y tế.