Kể từ năm học 2007, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã triển khai chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Kể từ khi triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với HSSV cho đến nay, NHCSXH đã cho vay trên 3,7 triệu HSSV có hoàn cảnh khó khăn, với doanh số cho vay đạt trên 68.000 tỷ đồng, dư nợ đạt gần 10.000 tỷ đồng, với trên 270.000 hộ gia đình còn dư nợ.

Trong đó, số HSSV vay vốn đào tạo bậc đại học chiếm tỷ lệ khoảng 70%, HSSV vay vốn học cao đẳng chiểm tỷ lệ khoảng 18%, HSSV vay vốn học trung cấp chiếm tỷ lệ khoảng 8% và HSSV vay vốn học nghề chiếm tỷ lệ khoảng 4%.

Chương trình tín dụng này đã giúp cho nhiều hộ gia đình HSSV có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng vay vốn… được vay vốn học tập, ra trường, có việc làm. Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng thì tỷ lệ HSSV vay vốn ra trường có việc làm chiếm khoảng 70-80%.

Ngày 23/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2022.

Bà Hoàng Thị Chương, Phó Giám đốc Ban Tín dụng Học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH cho biết, theo QĐ 05/2022, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên tăng lên 04 triệu đồng/tháng áp dụng đối với các khoản giải ngân từ ngày 19/5/2022, tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng so với quy định tại Quyết định 1656/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trước đây áp dụng từ thời điểm ngày 01/12/2019.

Thứ hai, nhóm đối tượng cho vay vốn bổ sung đối tượng học sinh, sinh viên thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật và hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. Như vậy hiện nay không có quy định hộ có thu nhập bằng 150% hộ nghèo mà được thay thế, bổ sung cho nhóm đối tượng này là hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình theo chuẩn qui định của pháp luật.

Mời quý vị nghe bà Hoàng Thị Chương tư vấn, giải đáp các thắc mắc cụ thể về chính sách tín dụng ưu đãi với học sinh, sinh viên tại đây: