Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan này sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng cho người dân từ ngày 14/8 tới đây. Như vậy, hơn 3 triệu người thuộc đối tượng tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sẽ được lĩnh lương hưu kể từ ngày 14/8/2023 theo quy định tại Nghị định số 42/2023 ngày 29/06/2023 quy định về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Cụ thể, kể từ ngày 01/07/2023, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được tăng từ 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn; Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng….. đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng nêu trên nhưng chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BHXH Việt Nam cũng cho biết: Việc hưởng lương hưu vào ngày 14/08/2023 căn cứ theo quy định tại Thông tư số 06/2023 ngày 29/6/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và ý kiến của Bộ LĐ-TB&XH về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 42/2023. Tại kỳ chi trả tháng 8/2023, ngành BHXH Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023, đồng thời thực hiện truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023 cho người hưởng.

BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và BHXH các tỉnh, thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng thụ hưởng thuận lợi, đúng quy định và kịp thời./.