Những trường hợp được cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT

Thẻ BHYT được cấp đổi, cấp lại trong các trường hợp: Người tham gia BHYT được điều động đến làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc xã đảo, huyện đảo và ngược lại. Thẻ BHYT bị rách, nát hoặc hỏng. Thông tin ghi trong thẻ không đúng. Thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu. Thẻ BHYT bị mất.

Việc cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT được thực hiện vào các ngày làm việc trong tuần. Trường hợp cấp đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu được thực hiện vào tháng đầu tiên của mỗi quý (các tháng 1,4,7,10). Riêng đối với quân nhân được thực hiện cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT vào các ngày làm việc trong tuần.

Thủ tục hồ sơ, quy trình cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT đối với các đối tượng do BQP quản lý

Tại Hướng dẫn số 755 ngày 28/10/2022 của BHXH Bộ Quốc phòng quy định hồ sơ cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT (lưu tại đơn vị cấp trung đoàn và tương đương)

+ Danh sách cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT kèm theo đĩa CD có chứa dữ liệu, thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (nếu có).

+ Văn bản đề nghị của đơn vị cấp sư đoàn và tương đương.

Quy trình cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT:

* Đối với cá nhân:

Có đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT (kèm theo thẻ BHYT còn giá trị sử dụng, đối với trường hợp cấp đổi) gửi đến cơ quan nhân sự đơn vị quản lý trực tiếp.

* Đối với đơn vị cấp trung đoàn và tương đương:

+ Tiếp nhận đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại và kèm theo thẻ BHYT từ cá nhân (nếu có).

+ Điều chỉnh các thông tin cần thay đổi theo đơn đề nghị của cá nhân trên phần mềm ASMS.

+ In danh sách kèm theo đĩa CD (có chứa dữ liệu) và thẻ BHYT gửi đơn vị cấp sư đoàn và tương đương;

* Đối với đơn vị cấp sư đoàn và tương đương:

Tiếp nhận hồ sơ do đơn vị cấp dưới chuyển đến, lập danh sách kèm theo thẻ BHYT cũ (trừ trường hợp bị mất thẻ) và văn bản đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT, gửi đến BHXH Bộ Quốc phòng.

Thu hồi thẻ BHYT:

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 70 ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đối với Quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, thẻ BHYT của quân nhân được thu hồi trong các trường hợp: Thôi phục vụ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu; Chuyển sang chế độ phục vụ khác không phải là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu; Thẻ BHYT cấp trùng số, trùng đối tượng; Thẻ BHYT cấp không đúng đối tượng là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu.

Con thực hiện nghĩa vụ quân sự, thân nhân đã mua BHYT hộ gia đình sẽ giải quyết như thế nào?

Điểm C khoản 2 Điều 1 Thông tư số 143 ngày 08/12/2020 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 146 ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT nói rõ: Đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng thì thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ đang tại ngũ, bao gồm cả thân nhân hạ sĩ quan - binh sĩ chuẩn bị xuất ngũ có quyết định cử đi đào tạo sĩ quan dự bị thuộc đối tượng tham gia BHYT tại Bộ Quốc phòng.

Tại Điều 12 Luật BHYT năm 2014 quy định đối tượng tham gia BHYT gồm 6 nhóm, trong đó thân nhân hạ sĩ quan - binh sĩ tại ngũ thuộc nhóm 3 (nhóm do ngân sách nhà nước đóng), người tham gia BHYT theo hộ gia đình thuộc nhóm 5. Đồng thời, tại khoản 2 Điều 13 Luật BHYT quy định “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Điều 20, Quyết định số 922 ngày 05/4/2023 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT có quy định về việc hoàn trả tiền đóng BHYT. Theo đó người tham gia BHYT được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới quy định tại điều 12 của Luật BHYT) thì được cơ quan BHXH hoàn trả tiền đóng BHYT (trường hợp chưa phát sinh chi phí KCB BHYT)./.

Mời quý vị và các bạn nghe trao đổi với Đại tá Cao Đức Vinh - Trưởng phòng Thu - Sổ, Thẻ/Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về quản lý thẻ BHYT đối với những đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý tại đây:

Những trường hợp được cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT

Thẻ BHYT được cấp đổi, cấp lại trong các trường hợp: Người tham gia BHYT được điều động đến làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc xã đảo, huyện đảo và ngược lại. Thẻ BHYT bị rách, nát hoặc hỏng. Thông tin ghi trong thẻ không đúng. Thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu. Thẻ BHYT bị mất.

Việc cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT được thực hiện vào các ngày làm việc trong tuần. Trường hợp cấp đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu được thực hiện vào tháng đầu tiên của mỗi quý (các tháng 1,4,7,10). Riêng đối với quân nhân được thực hiện cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT vào các ngày làm việc trong tuần.

Thủ tục hồ sơ, quy trình cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT đối với các đối tượng do BQP quản lý

Tại Hướng dẫn số 755 ngày 28/10/2022 của BHXH Bộ Quốc phòng quy định hồ sơ cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT (lưu tại đơn vị cấp trung đoàn và tương đương)

+ Danh sách cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT kèm theo đĩa CD có chứa dữ liệu, thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (nếu có).

+ Văn bản đề nghị của đơn vị cấp sư đoàn và tương đương.

Quy trình cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT:

* Đối với cá nhân:

Có đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT (kèm theo thẻ BHYT còn giá trị sử dụng, đối với trường hợp cấp đổi) gửi đến cơ quan nhân sự đơn vị quản lý trực tiếp.

* Đối với đơn vị cấp trung đoàn và tương đương:

+ Tiếp nhận đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại và kèm theo thẻ BHYT từ cá nhân (nếu có).

+ Điều chỉnh các thông tin cần thay đổi theo đơn đề nghị của cá nhân trên phần mềm ASMS.

+ In danh sách kèm theo đĩa CD (có chứa dữ liệu) và thẻ BHYT gửi đơn vị cấp sư đoàn và tương đương;

* Đối với đơn vị cấp sư đoàn và tương đương:

Tiếp nhận hồ sơ do đơn vị cấp dưới chuyển đến, lập danh sách kèm theo thẻ BHYT cũ (trừ trường hợp bị mất thẻ) và văn bản đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT, gửi đến BHXH Bộ Quốc phòng.

Thu hồi thẻ BHYT:

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 70 ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đối với Quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, thẻ BHYT của quân nhân được thu hồi trong các trường hợp: Thôi phục vụ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu; Chuyển sang chế độ phục vụ khác không phải là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu; Thẻ BHYT cấp trùng số, trùng đối tượng; Thẻ BHYT cấp không đúng đối tượng là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu.

Con thực hiện nghĩa vụ quân sự, thân nhân đã mua BHYT hộ gia đình sẽ giải quyết như thế nào?

Điểm C khoản 2 Điều 1 Thông tư số 143 ngày 08/12/2020 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 146 ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT nói rõ: Đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng thì thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ đang tại ngũ, bao gồm cả thân nhân hạ sĩ quan - binh sĩ chuẩn bị xuất ngũ có quyết định cử đi đào tạo sĩ quan dự bị thuộc đối tượng tham gia BHYT tại Bộ Quốc phòng.

Tại Điều 12 Luật BHYT năm 2014 quy định đối tượng tham gia BHYT gồm 6 nhóm, trong đó thân nhân hạ sĩ quan - binh sĩ tại ngũ thuộc nhóm 3 (nhóm do ngân sách nhà nước đóng), người tham gia BHYT theo hộ gia đình thuộc nhóm 5. Đồng thời, tại khoản 2 Điều 13 Luật BHYT quy định “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Điều 20, Quyết định số 922 ngày 05/4/2023 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT có quy định về việc hoàn trả tiền đóng BHYT. Theo đó người tham gia BHYT được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới quy định tại điều 12 của Luật BHYT) thì được cơ quan BHXH hoàn trả tiền đóng BHYT (trường hợp chưa phát sinh chi phí KCB BHYT)./.

Mời quý vị và các bạn nghe trao đổi với Đại tá Cao Đức Vinh - Trưởng phòng Thu - Sổ, Thẻ/Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về quản lý thẻ BHYT đối với những đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý tại đây: