Sáng 28/12, BHXH Việt Nam cho biết, nhằm kịp thời tháo gỡ, đảm bảo nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở tế, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Y tế kịp thời đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí KCB BHYT.

Với tinh thần sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở KCB theo quy định, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3986/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng về việc khẩn trương triển khai thực hiện thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo Nghị quyết số 144.

Cụ thể, tại Khoản 3 của Nghị định 144 quy định: "Cho phép quyết toán, thanh toán chi KCB năm 2021 bằng chi phí KCB BHYT theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở KCB sau khi đã được cơ quan BHXH giám định theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật BHYT năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 46/2014/QH13…"; trên cơ sở báo cáo thẩm định chi phí vượt tổng mức thanh toán năm 2021 và đề xuất thanh toán của BHXH các tỉnh theo Công văn số 3417/BHXH-CSYT ngày 10/11/2022 của BHXH Việt Nam, tại Công văn này, BHXH Việt Nam thông báo chí phí KCB BHYT được quyết toán bổ sung theo Nghị quyết số 144 cho các tỉnh, thành phố.

Đối với chi phí KCB BHYT vượt tổng mức thanh toán trong dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện thanh quyết toán chi phí KCB BHYT vượt tổng mức thanh toán trong phạm vi dự toán năm 2021 cho các cơ sở KCB ngay sau khi nhận được nguồn kinh phí KCB BHYT do BHXH Việt Nam cấp và thực hiện quyết toán vào quý 4 năm 2022 theo đúng quy định.

Đối với các chi phí KCB BHYT vượt tổng mức thanh toán, vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021, BHXH Việt Nam sẽ tạm cấp cho BHXH các tỉnh sau khi được Hội đồng quản lý BHXH phê duyệt. Về nội dung này, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp với cơ sở KCB BHYT báo cáo cụ thể nguyên nhân vượt dự toán được giao trước ngày 10/01/2023.