20/08/2023

Chào nước Pháp – Bài 3

[VOV2] - Bài 3 - Hệ thống giáo dục của Pháp

[VOV2] - Bài 3 - Hệ thống giáo dục của Pháp

19/08/2023

Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em “Tell me more stories” - Bài 7

[VOV2] - Bài 7 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

[VOV2] - Bài 7 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

11/08/2023

Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em “Tell me more stories” - Bài 6

[VOV2] - Bài 6 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

[VOV2] - Bài 6 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

08/08/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 28

[VOV2] - Bài 28 - Trận đấu bóng đá

[VOV2] - Bài 28 - Trận đấu bóng đá

07/08/2023

Chào nước Pháp – Bài 2

[VOV2] - Bài 2 - Làm quen với Pierre, Sophie và Monika

[VOV2] - Bài 2 - Làm quen với Pierre, Sophie và Monika

02/08/2023

Chào nước Pháp – Bài 1

[VOV2] - Bài 1 - Những nét cơ bản về nước Pháp

[VOV2] - Bài 1 - Những nét cơ bản về nước Pháp

01/08/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 27

[VOV2] - Bài 27 - Buổi dạ hội

14/07/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 26

[VOV2] - Bài 26 - Đi tham quan Hà Nội

[VOV2] - Bài 26 - Đi tham quan Hà Nội

10/07/2023

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 30

[VOV2] - Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 30

[VOV2] - Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 30