Mới cập nhật

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 8

[VOV2] - Bài 8: Đồ đạc trong nhà

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 6

[VOV2] - Bài 6 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 5

[VOV2] - Bài 5 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Pháp - Bài 11

[VOV2] - Bài 11: Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 7

[VOV2] - Bài 7: Giới thiệu, làm quen

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips": Bài 4

[VOV2] - Bài 4 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 3

[VOV2] - Bài 3 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 2

[VOV2] - Bài 2 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 1

[VOV2] - Bài 1 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 10

[VOV2] - Bài 10: Tiếng Pháp nghe hiểu