01/06/2024

Chào nước Pháp – Bài 36

[VOV2] - Bài 36: Năng lượng tái sinh

[VOV2] - Bài 36: Năng lượng tái sinh

30/05/2024

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 20

[VOV2] - Bài 20 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp (Bài Ôn tập số 4)

[VOV2] - Bài 20 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp (Bài Ôn tập số 4)

21/05/2024

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 11

[VOV2] - Bài 11: Lẩu Tứ Xuyên

[VOV2] - Bài 11: Lẩu Tứ Xuyên

13/05/2024

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 19

[VOV2] - Bài 19: Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 19: Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

11/05/2024

Chào nước Pháp – Bài 35

[VOV2] - Bài 35: Con cái bỏ học có nên phạt bố mẹ?

[VOV2] - Bài 35: Con cái bỏ học có nên phạt bố mẹ?

02/05/2024

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 18

[VOV2] - Bài 18 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 18 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

30/04/2024

Chào nước Pháp – Bài 34

[VOV2] - Bài 34 - Đồng Euro và Châu Âu

[VOV2] - Bài 34 - Đồng Euro và Châu Âu

27/04/2024

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 10

[VOV2] - Bài 10 - Vịt quay Bắc Kinh

[VOV2] - Bài 10 - Vịt quay Bắc Kinh

21/04/2024

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 17

[VOV2] - Bài 17: Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 17: Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

19/04/2024

Chào nước Pháp – Bài 32

[VOV2] - Bài 32: Điện thoại có hại cho sức khỏe không?

[VOV2] - Bài 32: Điện thoại có hại cho sức khỏe không?