13/01/2024

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 7

[VOV2] - Bài 7 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 7 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

11/01/2024

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 48

[VOV2] - Tiếng Trung Quốc - Bài tổng kết

[VOV2] - Tiếng Trung Quốc - Bài tổng kết

09/01/2024

Chào nước Pháp – Bài 22

[VOV2] - Bài 22 - Tổ chức hành chính

[VOV2] - Bài 22 - Tổ chức hành chính

08/01/2024

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 6

[VOV2] - Bài 6 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 6 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

06/01/2024

Chào nước Pháp – Bài 21

[VOV2] - Bài 21 - Ô nhiễm không khí

[VOV2] - Bài 21 - Ô nhiễm không khí

04/01/2024

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 47

[VOV2] - Bài 47 - Kể chuyện cười (tiếp theo)

[VOV2] - Bài 47 - Kể chuyện cười (tiếp theo)

31/12/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 46

[VOV2] - Bài 46 - Kể chuyện cười

[VOV2] - Bài 46 - Kể chuyện cười

29/12/2023

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 5

[VOV2] - Bài 5 (Ôn tập số 1) - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp.

[VOV2] - Bài 5 (Ôn tập số 1) - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp.

27/12/2023

Chào nước Pháp – Bài 20

[VOV2] - Bài 20 - Thuốc lá

[VOV2] - Bài 20 - Thuốc lá

23/12/2023

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 4

[VOV2] - Bài 4 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 4 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp